Статут територіальної громади села Рожівка

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням  ХХ сесії  Рожівської   сільської   ради

У скликання  від “31” жовтня 2008 року №447_

Сільський голова     ____________   Величенко С.Д.

 

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Броварським міськрайонним управлінням юстиції

Свідоцтво № 3   від „ 05”  травня  2009 року

Наказ № 44/04   від „05” травня  2009 року

Начальник Управління __________ Марійко Т.М.

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

територіальної   громади   села   Рожівка

Броварського району, Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Рожівка

2008 р.

 

                                                             

 

Громадяни України, які мешкають у селі Рожівка здійснюючи свої конституційні права, добровільно і свідомо об’єдналися у єдину територіальну громаду і прийняли цей Статут  (далі Статут) як суспільну угоду щодо порядку організації свого співжиття в інтересах всіх і кожного члена громади, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні і духовні особливості села Рожівка задля розвитку і процвітання своєї малої Батьківщини.

Цей Статут  розроблений на підставі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України і є основним нормативно-правовим актом територіальної громади села, який визначає правові рамки взаємовідносин членів та органів самоврядування в межах Конституції та Законів України.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку і набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться у відповідність до цих змін.

 

Розділ І.  Загальні положення

 Стаття 1.  Загальна характеристика села.

1.Село  Рожівка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею в складі Броварського району Київської області.

2.Багато історичних, літописних, археологічних свідчень вказує на те, що село Рожівка було заселене ще в часи мідно-кам’яного віку – енеоліту (4-3 тис. до н.е.). На його території знаходиться чітко виражене древньоруське городище, яке належить до полянського типу  поселення – на високому місці.  Рожівка – це єдине поселення району, що розташоване на горбах та понад ярами у мальовничій місцевості. Поряд, в урочищі Царів Яр, знаходився середньовічний замок князя Юрія Івановича Половця-Рожиновського.  У ранньому середньовіччі Рожівка мала статус «города». У рожівській церкві московські бояри у 1654 р. приводили до присяги навколишнє населення на вірність московському царю.

Як повідомляють «Чернігівські єпархіальні відомості» поселення, що нині називається Рожівка в 30-х роках ХУІІ століття заснував Ян Аксак. Потім рожівські землі від шляхетської родини Аксаків перейшли до володінь родини гетьмана Виговського.

У 1802 році безпосереднім володарем Рожівки стала Києво-Печерська лавра.  

Населення Рожівки нині складає 518 чоловік.

3.Днем села Рожівка  є Свято Миколая, яке святкується 19 грудня .

4.Землі Рожівської сільської  ради на сході  межують із землями Калинівської та Великодимерської селищних рад, на півночі - Богданівської сільської ради та Заліського лісництва, на заході  – Пухівської сільської ради, на півдні Дарницького лісопаркового господарства.

Загальна площа земель в адміністративних межах сільської ради  становить 2145,63 га, площа населеного пункту 965,6 га, площа колективних садів 50,0 га.

 Стаття 2. Символіка територіальної громади  села Рожівка.

1.Герб. У срібному  полі над пагорбом червона рожа із зеленими чашолистиками і червоною сім’яною коробочкою. Зелена смуга, вигнута горбами, означає гори серед лісу та між ярами, на яких виникло село. Срібне тло – символ чистоти, незайманості, а також символ світла і слави Божої.

 2.Прапор. Квадратне біле полотнище із зеленою п’ять разів лускато-вигнутою угорі смугою, яка йде вздовж нижнього краю прапора. В центрі білого поля червона рожа із зеленими чашолистиками і червоною сім’яною коробочкою в центрі. Висота квітки дорівнює 3/5, а ширина зеленої смуги – 1/6 сторони полотнища.

Символіка територіальної громади використовується  при проведенні загально-сільських заходів та сесії сільської ради.

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати символіку територіальної громади лише з дозволу Рожівської сільської ради  на підставі угоди з нею.

 Стаття 3. Сільська громада.

1.Сільська громада є одним з основних носіїв функцій і повноважень місцевого самоврядування, які  нею здійснюються як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

2.Сільська  громада - це жителі, обєднані постійним проживанням у межах села  Рожівка, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею.

3.До  складу сільської громади входять громадяни України, іноземці  та особи без громадянства, які постійно проживають у межах села Рожівка і  користуються, відповідно до ст.26 Конституції  України, тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України – за  винятками, встановленими Конституцією, Законами України чи міжнародними договорами України.

4.Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою села Рожівка та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток села, за рішенням сільської ради присвоюється звання „Почесного мешканця села Рожівка”. 

5.Сільська громада   як безпосередньо, так і через  сільську  раду, посадових осіб місцевого самоврядування а також через районні  та обласні ради, які  представляють спільні інтереси територіальних громад вирішує питання місцевого значення в межах  Конституції і Законів України.

6.Ніхто, окрім сільського голови (ні окремі групи громадян, ні осередки політичних партій та громадські організації, тощо), не має права представляти територіальну громаду, раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності,  громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, виступати від імені сільської  громади, робити від її імені заяви та звернення.

 Стаття 4. Права члена територіальної громади.

Кожен член територіальної громади має право:

1.Володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Майнові права регулюються цивільним законодавством України. Позбавлення права власності можливе лише у випадках, передбачених законодавством України.

 2. На житло. Житлом є – житловий будинок, квартира чи інше приміщення, призначене  та придатне для постійного проживання в ньому.

Кожен може будувати на земельній ділянці, що є у його власності, оренді чи постійному користуванні житловий будинок, господарсько-побутові будівлі, наземні та підземні комунікації у відповідності до вимог Державно – будівельних норм та місцевих Правил забудови с.Рожівка. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду.

 3. На виділення земельної ділянки при  умові наявності відповідних земель, та в разі потреби за рішенням сільської ради у відповідності до чинного законодавства України.

 4.На користування майном, що є у власності територіальної громади (комунальним майном) в тому числі:

- дошкільної освіти у приміщенні дитячого садка;

- медичної допомоги в сільському фельдшерсько-акушерському пункті;

- сільською бібліотекою, будинком культури, спортивними площадками та майданчиками, стадіоном.

5.На підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

6.На безпечне для життя і здоров’я довкілля. Кожен має право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів, предметів побуту а також про вжиття необхідних заходів органами  місцевого самоврядування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

7.На безоплатне навчання правилам протипожежної безпеки в побуті та надання безкоштовної і невідкладної допомоги в разі виникнення пожеж, рятуванні людей на пожежах силами сільської пожежної команди.

8.На особисту недоторканість і недоторканість житла, на забезпечення безпечних умов проживання та відпочинку.

9.Кожному члену територіальної громади незалежно від матеріального становища, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного і соціального походження, терміну проживання на території села, мовних або інших ознак, забезпечується право на участь у самоврядуванні територіальної громади як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування територіальної громади. Вказане право реалізується відповідно до чинного законодавства та положень цього Статуту, а саме:

Члени територіальної громади мають право:

9.1.Брати участь у здійсненні самоврядування територіальної громади в різноманітних формах прямого волевиявлення (місцеві вибори, місцевий референдум) у відповідності з чинним законодавством;

9.2.Бути обраним в органи і на виборні посади самоврядування територіальної громади села;

9.3.Брати участь у зборах громадян за місцем проживання;

9.4.Ініціювати та організовувати  місцеві ініціативи;

9.5.Проводити заходи в організації і прийнятті рішень громадськими слуханнями;

9.6.Брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень сільської ради, окремих депутатів, сільського голови у встановленому законом  порядку;

9.7.Одержувати інформацію про діяльність органів і посадових осіб  самоврядування територіальної громади, знайомитися у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами органів самоврядування територіальної громади у відповідності з Законом України «Про інформацію»;

9.8.Направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам самоврядування територіальної громади  й одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

9.9.На особистий прийом посадовими особами органів самоврядування територіальної громади;

9.10.Вносити пропозиції про перегляд прийнятих правових актів органів і посадових осіб самоврядування територіальної громади, якщо вони суперечать Конституції і законам України;

9.11.Доступу до служби в органах самоврядування територіальної громади;

9.12.Брати участь у створені і діяльності органів самоорганізації населення (за місцем проживання, громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, професійних і творчих спілок);

9.13.Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях сесій сільської ради при розгляді питань, які безпосередньо стосуються цих громадян;

9.14.Особи, що виявили бажання бути присутніми на засіданні сесії  сільської  ради, повинні не пізніше як за один день до засідання подати відповідну заяву на ім’я сільського  голови або секретаря ради;

9.15.Відмова жителям села  в присутності на засіданні сесії  ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

 Стаття 5. Обов'язки члена територіальної громади.

Члени територіальної громади зобов’язані:

1.Будувати сімейні відносини між подружжям та іншими членами    сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

2.Матеріально утримувати та виховувати дітей, дбати про їх фізичне здоров’я та психічний стан, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей.

3.Виховувати у дітей працелюбність, почуття доброти і милосердя, повагу до законів, прав і свобод людини, національної історії, культури, цінностей інших народів, шанобливе ставлення до Вітчизни, рідного села, державної та рідної мов, сім’ї, людей старших за віком.

4.Піклуватися про батьків, утримувати їх, доглядати за ними якщо вони непрацездатні і потребують матеріальної допомоги та догляду.

5.Використовувати своє право власності на майно (рухоме і нерухоме) та землю, не завдаючи шкоди правам, свободам і гідності інших громадян, непогіршувати екологічну ситуацію, природні якості землі, не заподіювати шкоди природі.

6.Дотримуватись правил добросусідства і взаємодопомоги.

7.Здійснювати забудову своєї садиби з дотриманням норм чинного законодавства.

8.Дотримуватись правил громадського порядку, не допускати скоєння правопорушень та запобігати їх скоєнню іншими особами.

9.Своєчасно сплачувати податки та збори в порядку та розмірах, встановлених законодавством та сільською радою.

10.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість комунальних послуг.

11.В разі необхідності приймати участь в заходах по ліквідації наслідків стихійного лиха та в заходах по їх запобіганню.

12.Дотримуватись правил благоустрою населеного пункту та виконувати правила і норми дотримання тиші.

 Стаття 6. Матеріальна  і  фінансова  основа  місцевого самоврядування. Право комунальної власності.

1.Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади села, а також об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районної та обласної ради.

2.Право комунальної власності – це право сільської громади володіти та через органи місцевого самоврядування економно та ефективно користуватися і розпоряджатися в інтересах громади майном яке їй належить.

3.Територіальній громаді села Рожівка  належить  право комунальної власності на:

-  приміщення дитячого садка(сільська рада, ФАП), вул. Слави, 17;

- приміщення сільського будинку культури(бібліотека), вул. Паркова,10

- приміщення культурно-громадського центру, вул. Жовтневої революції, 23-а

- адмінприміщення, вул. Паркова, 3

4.У комунальній власності Рожівської сільської ради перебувають усі землі в межах населеного пункту, крім земель приватної  та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності. До розмежування земель державної і комунальної власності, Рожівська сільська рада в межах села розпоряджається всіма землями, крім земель приватної власності та землями, які передані у відповідності до чинного законодавства юридичним а фізичним особам.

5. До сільської ради поступають податки та збори, встановлені законодавством.

6.Не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб об’єкти комунальної власності територіальної громади села Рожівка, що мають виключне значення для задоволення колективних потреб сільської громади: дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, сільський будинок культури, приміщення сільської ради.

7.Підставою для набуття права комунальної власності є безоплатна передача майна громаді державою, іншими субєктами права власності, а також передача майнових прав, створення, придбання майна сільською  радою  в порядку, встановленому  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами.

8.Сільська рада  від імені та в інтересах громади відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу,  вирішувати питання їхнього відчуження (крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом), визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

9.Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються сільською радою на її пленарному засіданні з обов’язковим попереднім обговоренням зазначених питань на засіданнях відповідних постійних комісій сільської ради.

10.Територіальна громада  через органи місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи та служби.

11.Майнові операції, які здійснюються сільською радою з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

12.Сесія сільської ради визначає перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади  села Рожівка, на які не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

 Стаття 7. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

1.Сільська рада самостійно вирішує питання, віднесені до її компетенції.

2.Органи  виконавчої влади, їх посадові особи не мають права  втручатися в  законну діяльність органів  та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України та Законами України до повноважень місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радою повноважень та в інших випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.Підприємства, установи та організації, що перебувають у комунальній  власності, підпорядковуються та є підзвітними і підконтрольними  сільській раді.

4.Виключно  на пленарних  засіданнях  сільської ради вирішуються питання:

1) створення, ліквідація, реорганізація  та перепрофілювання підприємств, установ  та організацій  комунальної власності;

2) встановлення для них розміру  частки прибутку, яка  підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

3) передача іншим органам  окремих повноважень щодо управління майном, яке  належить  до комунальної власності, визначення меж цих повноважень  та умов їх здійснення;

4)створення відповідно  до законодавства підприємствами  комунальної  власності  спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;

5) прийняття  рішень щодо відчуження  відповідно  до закону  комунального майна, затвердження  місцевих програм  приватизації  та перелік   об’єктів  комунальної  власності, що не  підлягають  приватизації,  а також  вирішення  інших  питань, що  пов’язані передусім з розпорядженням  майном  комунальної  власності;

6) призначення   та  звільнення  керівників  комунальних  підприємств, установ  та  організацій.

7) розгляд проектів  планів  підприємств і організацій  комунальної  власності, внесення  до них зауважень  і пропозицій, здійснення  контролю  за їх виконанням;

8) затвердження  у порядку  і в межах, визначених законодавством, тарифів по оплаті  побутових, комунальних, транспортних  та інших  послуг, які надаються  підприємствами  та організаціями   комунальної  власності;

9) затвердження  зручного  для  населення режиму  роботи  підприємств  комунального господарства, торгівлі  та  громадського харчування, побутового обслуговування, що  належать  до комунальної власності, а також здійснення  інших контрольних  та організаційно-розпорядчих функцій  щодо  підприємств, установ  і організацій  комунальної власності;

5.Контроль  за використанням  прибутків  підприємств  комунальної власності  полягає в перевірці використання  прибутку  відповідно до визначеної Статутом та чинним законодавством мети діяльності підприємства. В разі  встановлення  порушень чинного законодавства  чи використання  прибутку  не за призначенням,   сільська рада  вправі  вимагати  усунення  виявлених  порушень  і ставити  питання  про відповідальність винних  службових осіб та  відшкодування  заподіяної шкоди.

6.Керівники підприємств, установ  та  організацій  комунальної власності  щорічно за підсумками роботи  минулого року звітуються  про  проведену роботу на  засіданні  сільської ради. На вимогу не менше половини  депутатів від загального складу   сільської  ради керівники зазначених підприємств, установ  та організацій у будь-який визначений термін  повинні  прозвітуватись  перед радою  з питань, які їх цікавлять. Про проведення зазначених слухань керівники  підприємств, установ  та організацій    повідомляються  завчасно -  за 10 днів до  проведення  сесії  ради, де будуть заслуховуватися звіти керівників.

7.При заслуховуванні звіту  керівника  підприємства  комунальної власності  обговорюються  питання, пов’язані  з виконанням  ним статутних обов’язків, дотримання  законодавства про працю, договірних зобов’язань, природоохоронного законодавства, санітарних, протипожежних заходів, фінансової дисципліни і чинного законодавства, що регулює  підприємницьку  та іншу  господарську  діяльність.

8.Відносини органів та посадових  осіб   місцевого  самоврядування з підприємствами, установами  та   організаціями, що не  перебувають у  комунальній власності сільської громади, базуються на  договірній і  податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих  органам місцевого самоврядування Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Зокрема:

а)підприємства, установи, організації, що не перебувають у комунальній   власності громади на вимогу сільської  ради  з питань, віднесених до їх відання, надають відповідну інформацію;

б)сільська  рада може  виступати з ініціативою щодо перевірок, а також  організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній  власності, у  межах  делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

9.Підприємства, установи та організації, що не перебувають  у комунальній власності, беруть  участь на добровільній договірній основі  в роботі  по комплексному  економічному і соціальному розвитку  села.

10.Сільська  рада  має право укладати  договори: щодо розміщення замовлень  на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних  для сільської громади  на підприємствах, установах, організаціях  незалежно від форм власності; щодо залучення підприємств, установ  та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі  в обслуговуванні  населення  засобами  транспорту і зв’язку;  щодо залучення підприємств, установ  та організацій до  участі  в розвитку  потужностей будівельної індустрії  і  в промисловості  будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів  інженерного забезпечення  і транспортного обслуговування; щодо залучення  коштів  підприємств, установ  та організацій незалежно від форм власності  на будівництво, розширення, ремонт  та утримання  на пайових засадах об’єктів  соціальної  і виробничої інфраструктури  та на заходи  щодо охорони навколишнього  середовища, тощо.

11.Сільська рада,  постійні  комісії ради  можуть здійснювати  контроль  лише  в межах повноважень, якими  вони наділені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і не можуть втручатися в оперативно-господарську  та  іншу  діяльність підприємств, установ  та організацій, що  не перебувають  у комунальній  власності.

12.Керівники  розташованих  або зареєстрованих на території сільської   ради підприємств, установ, організацій,  незалежно від форм  власності, зобов’язані  на вимогу сільської ради,  постійних комісій  або сільського голови,   прибути  на засідання  ради  для  подання інформації з питань, віднесених  до відання ради, відповісти на запити депутатів.

  

Розділ ІІ. Форми участі  громадян  у здійсненні місцевого самоврядування

 Стаття 8. Місцевий  референдум

1.Місцевий  референдум є  формою вирішення сільською  громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене законодавством до відання місцевого самоврядування.

3.Прийняте  місцевим референдумом рішення не потребує ніякого  затвердження державними органами і є обов’язковим для виконання сільською радою,   підприємствами, організаціями та    установами, а також громадянами, коли воно не  суперечить законам.

4.На місцевий референдум  можуть  виноситися питання, віднесені законодавством України  до відання  сільських  рад, а також питання дострокового припинення  повноважень ради або сільського  голови.

5.Виключно  місцевими референдумами  вирішуються  питання: про найменування  або перейменування сільської ради, населеного пункту; питання  про об’єднання в одну з  однойменних  адміністративно-територіальних одиниць, які мають  спільний адміністративний центр.

6.З метою  виявлення  волі  громадян при вирішенні важливих  питань місцевого значення  можуть проводитись  місцеві дорадчі  опитування  громадян (консультативні  референдуми).

7.Результати дорадчого опитування громадян розглядаються  і враховуються  при прийнятті  рішень сільської  ради.

 Стаття 9. Процедура проведення місцевого референдуму

1.Ініціаторами проведення місцевого референдуму можуть бути:

- депутати сільської ради, якщо на пленарному засіданні ради  шляхом поіменного голосування референдуму вимагають  не менш як половина депутатів  від їх загальної кількості;

- члени територіальної громади села, якщо вимога про проведення референдуму  підписана однією десятою  громадян України, які постійно проживають на території села Рожівка і мають право брати участь у референдумі.

2.Збирання підписів під вимогою проведення референдуму  організують і здійснюють  ініціативні групи, які утворюються на зборах  за участю не менш як 50 громадян України, що постійно проживають в с.Рожівка і мають право брати участь в референдумі.

3.Про проведення зборів  з питання референдуму їх ініціатори  повідомляють сільського голову с. Рожівка не пізніш як за десять днів до проведення зборів.

4.Перед початком зборів проводиться реєстрація  їх учасників, складається список  присутніх на зборах із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця проживання, особистого підпису учасника зборів. На зборах обирається голова та секретар зборів. Порядок денний зборів повинен включати  обговорення доцільності  проведення референдуму та формування питання, що пропонується  винести на референдум.

5.Ініціативна група  місцевого референдуму утворюється  не менш як з 10 чоловік, які є громадянами України,  постійно проживають в с.Рожівка та мають право брати участь в референдумі.

6.Документи проведених зборів: список учасників зборів, протокол зборів, точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують їх особи, підписані головою та секретарем зборів, а також підписане членами ініціативної групи зобов’язання про додержання ними законодавства України про референдум подаються  сільському голові с.Рожівка для реєстрації ініціативної групи.

7.У разі відповідності поданих документів чинному законодавству України сільський голова у  10-денний термін реєструє ініціативну групу місцевого референдуму, після чого в триденний строк  видає ініціативній групі  свідоцтво про реєстрацію та посвідчення  членів ініціативної групи за встановленою формою. В свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи на підставі списків громадян наявних в Державному реєстрі виборців на зазначену дату, зазначається точна кількість громадян, підписи яких необхідна для підтримки вимоги про проведення референдуму, а також термін збирання підписів.

8.Відмова  у реєстрації ініціативної групи або відсутність рішення про реєстрацію  можуть бути оскаржені  членами ініціативної групи в суд.

9.Від дня одержання  свідоцтва про реєстрацію ініціативна група  має право безперешкодно  здійснювати збирання підписів  громадян під вимогою про проведення місцевого референдуму  на підписних листах, форма яких затверджена Центральною Виборчою Комісією (ЦВК).

10.Під час збирання підписів  сільський голова с. Рожівка організовує перевірку відомостей, зазначених у підписних листах.

В разі виявлення порушень  законодавства про референдум сільський голова в 10-денний  термін приймає рішення  про припинення діяльності членів ініціативної групи, які допустили порушення, визнання недійсними їх посвідчень, підписних листів чи підписів окремих громадян.

У разі повторного  порушення порядку збирання підписів сільський голова може прийняти рішення  про припинення діяльності ініціативної групи, визнання недійсним  свідоцтва про її реєстрацію, посвідчень  членів ініціативної групи або підписи окремих громадян, внесені в підписний лист. При цьому  документи ініціативної групи  та зібрані нею підписні листи передаються  до сільської ради.

11.Після завершення збирання підписів ініціативна група в 3-денний термін складає підсумковий протокол, де зазначає загальну кількість зібраних підписів, дату реєстрації ініціативної групи та дату  закінчення збирання підписів.

 Підписні листи по акту, де зазначається  загальна кількість підписних листів та  загальна  кількість підписів громадян, передаються сільському голові с. Рожівка. Акт складається в трьох примірниках і підписується сільським головою  та не менш як трьома членами ініціативної групи. 

12.Сільський голова забезпечує реєстрацію надісланих документів, проведення протягом 15 днів  повної або вибіркової перевірки їх вірогідності та  підбиття підсумків збирання підписів, про що складається акт за участю представників ініціативної групи.

13.Після підписання акту сільським головою та членами ініціативної групи питання  про проведення місцевого референдуму виноситься на розгляд сесії Рожівської сільської ради.

14.Рожівська сільська рада у місячний термін після одержання  належним чином оформленої пропозиції виносить одне з таких рішень:

- про призначення референдуму

- про відхилення пропозиції щодо проведення референдуму

 - про прийняття рішення, яке пропонується  у вимозі про проведення референдуму, без наступного проведення референдуму.

15.В рішенні про призначення референдуму  зазначається дата проведення референдуму і зміст питання, що виноситься на референдум. Дата проведення місцевого референдуму  призначається  не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці  від дня прийняття рішення про проведення референдуму.

16.Підготовка та проведення місцевого референдуму  визначається  Конституцією України, Законом України  “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та іншими нормативними актами.

17.На підставі протоколів дільничних комісій з референдуму сільська комісія з референдуму  визначає: загальну кількість громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі, кількість громадян, які отримали бюлетені, кількість громадян, які  прийняли участь у голосуванні, кількість громадян, які голосували за схвалення  поставленого на референдум проекту рішення і кількість громадян, які голосували проти його схвалення, кількість бюлетенів, що визнані недійсними.

18.Встановлені результати місцевого референдуму  заносяться  до протоколу сільської комісії з референдуму, який підписується головою, заступником голови, секретарем та членами  сільської комісії з референдуму.

19.Референдум визначається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь менше половини громадян, внесених у списки для голосування.

20.Проект рішення вважається ухваленим громадянами, якщо за нього було подано більшість голосів громадян від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

21.Сільська комісія з референдуму  може визнати результати  референдуму недійсними через допущені в ході голосування або під час підрахунку  голосів  порушення Закону України “Про всеукраїнський  та місцеві референдуми”.

22.Сільська комісія з референдуму  не пізніше як на  десятий день після референдуму  повідомляє територіальну громаду с. Рожівка про результати референдуму. В повідомлені  вказується: загальна кількість громадян, які мають право брати участь у референдумі, кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, кількість громадян, які голосували за  схвалення проекту рішення, що винесене на референдум і кількість громадян, які голосували проти  його схвалення, кількість недійсних бюлетенів.

23.Якщо під час проведення місцевого референдуму було допущено грубі порушення чинного законодавства, сільська рада в 15-денний  строк  може призначити повторний місцевий референдум. В такому випадку може бути прийняте рішення про утворення  комісій з референдуму в новому складі.

24.Зміна або скасування рішення, прийнятого референдумом, проводиться також референдумом.

Рішення з референдуму можу бути оскаржене до суду.

Стаття 10. Місцеві вибори.

Основні засади, особливості та порядок підготовки і проведення виборів депутатів сільської ради та сільського голови  визначаються  Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та іншими нормативними актами.

Стаття 11. Загальні збори громадян  за місцем проживання.                 

1.Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх  безпосередньої участі у  вирішенні  питань  місцевого значення.

2.Збори скликаються  в міру  необхідності і є правомочними  при наявності на них  більше  половини громадян, які  проживають  на відповідній  території і мають право брати  участь  у зборах.

Стаття 12. Процедура скликання загальних зборів:

1.Загальні збори мешканців села скликаються  сільським головою за власною ініціативою, за вимогою 1/10  частини жителів села, що мають  право голосу, або на вимогу не менше 2/3 депутатів від   загального складу ради.

2.Мешканці села, які ініціюють проведення загальних зборів, на своїх зборах утворюють ініціативну групу для збору підписів громадян, які підтримують ідею скликання загальних  зборів.

3.Протокол і список ініціативної групи в 7 денний термін подають сільському голові.

4.Сільський голова в 3 денний термін розглядає надані документи, реєструє ініціативну групу і надає бланки для збору підписів громадян встановленого зразка.

5.Ініціативна група протягом 10 днів збирає підписи  у кількості  не менше десятої частини громадян, що проживають на території села.

6.Підписи громадян з вимогою провести загальні збори мешканців села з обговорення конкретного питання, подаються сільському голові для прийняття відповідного рішення.

7.Сільський голова протягом 10 днів організовує перевірку правильності збору підписів і приймає відповідне рішення про скликання зборів мешканців села, або про відмову у їх скликанні при порушені процедури збору підписів громадян.

8.У випадку, коли ініціатором проведення загальних зборів є  депутати сільської ради, то на ім’я сільського голови надсилаються  письмові пропозиції депутатів щодо скликання загальних  зборів із  зазначенням питань, розгляд  яких  пропонується.

9.Сільський  голова  видає  розпорядження про скликання загальних зборів  жителів села, де вказує дату, час, місце проведення загальних зборів та питання, що будуть розглядатися на зборах.

10.Розпорядження голови доводиться до  відома населення шляхом оголошення не пізніше як за сім днів  до дня проведення загальних зборів із зазначенням часу, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести  на їх обговорення.  Оголошення  проводиться шляхом розміщення розпорядження  на дошці оголошень.

Стаття 13.Збори Уповноважених представників.

1.Для забезпечення рівного представлення інтересів всіх мешканців села, загальні збори проводяться у формі зборів Уповноважених представників.

2.Сільська рада в залежності від приміщення в якому проводяться збори, визначає норми представництва громадян.

3.Уповноважний представник обирається зборами громадян, які проживають на певній частині села, вулиці, і об’єднані в округи (мікрорайони) в рівній кількості мешканців.

4.Уповноважний представник може обиратися виборцями села під час місцевих виборів і представляти мешканців певного виборчого округу на період повноважень сільської ради. У цьому випадку процедура виборів є аналогічною процедурі виборів депутатів сільської ради.

Стаття 14. Процедура проведення загальних зборів(зборів Уповноважених представників).

1.Загальні  збори  проводяться, як  правило,  у вихідні дні  в  приміщенні   сільського будинку культури.

2.У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які  досягли 18 років і  постійно проживають на відповідній території.

3.Перед початком зборів  проводиться реєстрація  присутніх за списками, які  готує  сільська  рада.

4.На загальних зборах можуть бути присутні представники  органів державної   влади, громадських  організацій, місцевих осередків політичних партій легалізованих на території сільської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства, представники засобів масової інформації.

5.Збори відкриває  і веде  сільський голова  або  секретар сільської ради. Він  відкриває збори і вносить пропозицію щодо обрання  секретаріату  в складі 2-х  чоловік, та лічильної комісії  шляхом відкритого  голосування.  

6.Голова зборів виносить на розгляд та обговорення  питання порядку денного. Після розгляду та обговорення  кожного питання проводиться відкрите  голосування.  В тих випадках, коли громадяни, присутні на   загальних  зборах,    проголошують за таємне голосування, то рішення приймаються шляхом таємного голосування. Матеріально-технічне забезпечення проведення зборів  покладається на сільську раду.

7.Секретаріат  в складі 2-х чоловік  протоколює   засідання загальних зборів.  Протокол  підписується  головою  зборів і  подається в сільську раду. Протоколи  загальних зборів громадян села  оформляються та зберігаються  у відповідній раді.

8.Загальні збори громадян за місцем проживання  можуть скликатися на рівні   мешканців  багатоквартирного будинку, вулиці, житлового комплексу, а також окремих населених пунктів.

9.Крім питань, які законодавством  віднесені до компетенції  загальних зборів,  розглядається  також  питання: про надання відповідно до законодавства згоди на розміщення  на території села нових об’єктів, сфера екологічного впливу  діяльності яких згідно з діючими нормативами  включає відповідну  територію.

Стаття 15. Рішення загальних зборів(зборів Уповноважених представників).

Рішення загальних зборів громадян враховуються  сільською радою    при прийнятті відповідних рішень. Зазначені  рішення  в обов’язковому порядку підлягають  оголошенню шляхом  розміщення  на дошці оголошень, встановлених у певних місцях  на території  населеного пункту.

Стаття16.Громадська рада  села Рожівка.

Громадська рада  села є формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

Громадська рада скликається  в міру  необхідності,  і є правомочною  при наявності на ній більше  половини її членів.

Стаття 17. Склад Громадської ради.

До громадської ради входять: сільський голова, секретар ради, депутати сільської ради,  керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які розташовані в межах територіальної громади, голови вуличних (будинкових) комітетів (інших органів самоорганізації населення), яким делеговано повноваження представляти ці органи, керівники партійних осередків та громадських організацій, легалізованих на території сільської ради у відповідності з вимогами чинного законодавства України, керівники профспілкових організацій підприємств та установ розташованих на території сільської ради, представники місцевих засобів масової інформації, представники духовенства.

Стаття 18. Процедура скликання засідання Громадської ради.

1.Громадська рада скликається  сільським головою за власною ініціативою або на вимогу не менше третини членів Громадської ради, вуличними (будинковими)  комітетами або на вимогу не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

2.У випадку, коли ініціатором проведення Громадської ради є  депутати сільської ради,  то на ім’я сільського голови надсилаються письмові пропозиції депутатів щодо скликання Громадської ради із  зазначенням питань, розгляд  яких  пропонується.

3.Сільський голова  видає  розпорядження про скликання Громадської ради, де вказує дату, час, місце проведення Громадської ради та питання, що будуть розглядатися на її засіданні.

4.Розпорядження голови доводиться до  членів Громадської ради шляхом оголошення не пізніше як за сім днів до дня проведення із зазначенням часу, місця проведення, питань, які передбачається внести  на її обговорення.  Оголошення проводиться шляхом розміщення розпорядження в інформаційному бюлетені ради на дошці оголошень.

Стаття 19. Процедура проведення засідання Громадської Ради.

1.Засідання громадської ради проводиться, як  правило,  у вихідні дні  в  приміщенні  сільського будинку культури.

2.Перед початком засідання  проводиться реєстрація  присутніх за списками, які  готує  сільська рада. Громадська рада є правомочною, коли на засіданні присутня більшість її членів.

3.На засіданні можуть бути присутні представники органів державної  влади та органів місцевого самоврядування вищого рівня, ініціатори проведення засідання Громадської ради.

4.Засідання відкриває  і веде  сільський голова, а в разі відсутності   будь-яка інша особа, яку обрано головуючим на засіданні Громадської ради. Він  відкриває збори і вносить пропозицію щодо обрання секретаря засідання та лічильної комісії шляхом відкритого  голосування.   Рішення Громадської ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні.

5.Голова засідання виносить на розгляд та обговорення  питання порядку денного. Після розгляду та обговорення  кожного питання проводиться відкрите  голосування.  В тих випадках, коли присутні на   засіданні,  проголосують за таємне голосування, то рішення приймаються шляхом таємного голосування. 

6.Секретар протоколює засідання Громадської ради. Протокол  підписується  головуючим  і  подається в сільську раду. Протоколи засідання Громадської ради оформляються та зберігаються  у сільській раді.

7.Громадська рада може розглядати і приймати рішення з будь-яких питань які віднесені законодавством до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання.

8.Крім питань, які законодавством  віднесені до компетенції  загальних зборів, на Громадській раді також можуть розглядатись    питання: про надання відповідно до законодавства згоди на розміщення  на території села нових об’єктів, сфера екологічного впливу  діяльності яких згідно з діючими нормативами  включає відповідну  територію.

9.Матеріально-технічне забезпечення проведення засідання покладається на сільську раду.

Стаття 20. Рішення Громадської Ради.

Рішення Громадської ради враховуються  сільською радою  при прийнятті відповідних рішень. Зазначені  рішення  в обов’язковому порядку підлягають  оголошенню шляхом  розміщення  в інформаційному бюлетені ради на дошці об’яв, встановлених у певних місцях  на території  населеного пункту.

Стаття 21. Колективні та індивідуальні звернення жителів села до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

1.Жителі села мають право  звертатися до  органів та посадових осіб  місцевого самоврядування із  зауваженнями, скаргами та  пропозиціями, що   стосуються їх діяльності, заявою  або клопотанням щодо  реалізації   соціально-економічних,   культурних прав і законних інтересів.

2.Звернення може бути  усним  (викладеним  громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи  письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до органу  місцевого самоврядування.

3.Звернення  може бути  подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку,  підлягають  обов’язковому прийняттю та розгляду.

4.Порядок оформлення  звернень та їх  розгляд, строки розгляду  та відповідальність за порушення  законодавства про  звернення громадян визначається Законом України “Про звернення громадян”. Відповідальний за  дотримання  законодавства  по розгляду звернень громадян є секретар  сільської ради.

5.Сільський  голова веде   особистий прийом громадян.  Прийом  громадян проводиться  кожної середи  з  10.00 до 14.00 години. В разі  відсутності  сільського  голови  прийом  проводить  секретар ради. Голова встановлює своїм  розпорядженням графік  та порядок прийому  громадян іншими працівниками  сільської ради. Графіки  прийому громадян  повинні бути  розміщені  на видному  місці.

Стаття 22. Громадські (публічні)  слухання.

1.Сільська громада має  право проводити  громадські слухання – зустрічатися  з депутатами сільської ради та посадовими особами  місцевого самоврядування,  порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання  місцевого самоврядування.

2.Громадські слухання проводяться  не рідше двох разів на рік  за ініціативою  сільського голови,    за вимогою 1/10  частини жителів села, що мають право голосу чи на вимогу не менше 2/3 депутатів  від  загального складу ради.

3. Підготовка та проведення громадського обговорення містобудівної документації здійснюється в порядку, визначеному місцевими правилами забудови с.Рожівка.

Стаття 23. Порядок підготовки громадських слухань.

1.В разі, коли  ініціатором  проведення  громадських слухань  виступають жителі села, то на ім’я  сільського голови  подається письмове звернення з вимогою провести громадське слухання із зазначенням питань, які  б хотілося обговорити,  та яких посадових осіб чи депутатів  заслухати.

2.Мешканці села, які ініціюють проведення загальних зборів, на своїх зборах утворюють ініціативну групу для збору підписів громадян, які підтримують ідею скликання загальних  зборів.

3.Протокол і список ініціативної групи в 7 денний термін подають сільському голові.

4.Сільський голова в 3 денний термін розглядає надані документи, реєструє ініціативну групу і надає бланки для збору підписів громадян встановленого зразка.

5.Ініціативна група протягом 10 днів збирає підписи  у кількості  не менше десятої частини громадян, що проживають на території села.

6.Підписи громадян з вимогою провести загальні збори мешканців села з обговорення конкретного питання, подаються сільському голові для прийняття відповідного рішення.

7.Сільський голова протягом 10 днів організовує перевірку правильності збору підписів і приймає відповідне рішення про скликання зборів мешканців села, або про відмову у скликанні збору при порушені процедури скликання їх.

8.У випадку, коли ініціатором проведення громадських слухань є депутати сільської ради, то на ім’я  голови надсилається письмова пропозиція  депутатів щодо  проведення  громадських слухань, де вказується, які питання пропонується  обговорити  та яких посадових осіб  та депутатів  заслухати.

9.Сільський  голова видає  розпорядження про проведення громадських слухань, в якому  вказує дату, час та місце проведення громадських слухань, визначає склад посадових осіб, які  братимуть участь  у слуханнях, та  доводить розпорядження до відома жителів села шляхом розміщення оголошення  на дошці обяв не пізніше, ніж за сім днів до  проведення цих слухань. Він також організовує проведення громадських слухань.

10.Сільський голова ради або депутати  чи керівники підприємств, установ та організацій за  дорученням голови  готують доповідь з питань, що пропонується заслухати.

11.У разі, коли громадські слухання проводяться за ініціативою сільського голови, їх підготовка проводиться у відповідності до частини 9 та 10, статті 23 цього Статуту.

Стаття 24. Порядок проведення громадських слухань.

1.Перед початком проведення громадських слухань особи, визначені сільським головою, проводять реєстрацію громадян які зявились на громадські слухання.

2.Веде громадські слухання сільський голова, а в разі, коли предметом громадського слухання є діяльність сільського голови – особа, визначена учасниками слухання. Головуючий оголошує порядок денний та пропозиції щодо регламенту проведення слухань.

3.Для ведення протоколу, учасниками слухань обирається секретар.

4.Під час слухань  члени територіальної громади мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб, які беруть участь у слуханнях, ставити запитання та вносити  пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів  та  посадових осіб місцевого самоврядування, вносити  громадські  запити або висловлювати рекомендації.

5.Громадські  слухання є відкритими. На громадських слуханнях можуть бути присутні представники  органів державної   влади, громадських  організацій, місцевих осередків політичних партій легалізованих на території сільської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства, представники засобів масової інформації.

6.Громадські слухання проводяться, як правило,  у вихідні дні в  приміщенні сільського будинку культури.

Стаття 25. Результати громадських слухань.

1.На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорювались, зміст виступів та внесені пропозиції.

2.До протоколу може додаватись інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Протокол громадського слухання підписується головуючим та секретарем який його складає та передається в сільську раду.

3.Про результати громадського слухання секретар сільської  ради інформує мешканців населеного пункту в десятиденний термін, шляхом вивішування інформаційного бюлетеня ради на дошці оголошень.

4.Якщо за результатами обговорення  вирішено внести  пропозицію, то вона  вноситься  в письмовій формі  із зазначенням  прізвища, ім’я, по батькові  та підпису осіб,  які  її  підтримали.

5.Пропозиції, які вносяться за  результатами громадських слухань, підлягають  обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування на  своїх  засіданнях. Результати  їх розгляду  обов’язково  доводяться  до відома  територіальної громади  та суб’єктів, які  внесли  відповідні  пропозиції, запити  чи висловили  рекомендації в десятиденний термін з дня розгляду, шляхом вивішування інформаційного бюлетеня ради на дошці оголошень.

6.Матеріально-технічне забезпечення проведення засідання покладається на сільську раду.

Стаття 26. Місцева ініціатива.

1.Члени  сільської громади мають право ініціювати  розгляд у раді  (в порядку місцевої ініціативи)  будь-якого  питання, віднесеного до відання  місцевого  самоврядування.

2.Місцевою ініціативою є викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання та прийняття органами або посадовими особами місцевого самоврядування рішення чи вжиття заходів або прийняття громадсько-значимої програми.

Стаття 27.Процедура внесення і розгляду місцевої ініціативи.

1.Місцева ініціатива  вноситься  членами сільської громади, їх групи, місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, що діють на її території, шляхом  подачі до органів чи посадових осіб місцевого самоврядування письмового звернення.

2.Місцеві ініціативи, внесені  до сільської ради,  розглядаються  на їх чергових засіданнях, а внесені на ім’я сільського голови розглядаються ним в першочерговому порядку.

3.Якщо ініційоване питання  відноситься до  відання місцевого самоврядування, то сільський  голова створює  групу по вивченню  ініційованого питання та включає розгляд цього питання  в порядок денний  сесії сільської ради. До складу  ініціативної групи сільський  голова  може  включати депутатів  ради, спеціалістів  відповідних  служб (за їх згодою) та самих ініціаторів.

4.В разі, коли  пропонується розгляд  питання, не віднесеного законом  до компетенції органу  місцевого самоврядування, ініціаторам надається  письмова  мотивована відповідь.

5.Якщо питання включене в порядок денний сесії,  то ініціатор (ініціатори) письмово   повідомляються  про дату, час  та місце проведення сесії сільської  ради  не пізніше, ніж за три дні  до їх  проведення.

6.Місцева ініціатива розглядається на відкритому засіданні  ради  за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

7.Рішення ради,  прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, оголошується  не пізніше 10-ти днів  після  прийняття  шляхом  вивішування  інформаційного бюлетеня ради на дошках об’яв, встановлених у певних місцях  на території села.                  

Стаття 28. Участь  місцевих  осередків політичних партій  і громадських організацій в роботі органів місцевого самоврядування.

1.Місцеві осередки політичних партій  та громадських  організацій беруть участь у роботі органів  місцевого самоврядування  шляхом висування  своїх кандидатів на посаду сільського  голови, або  депутатів ради, відповідно до чинного законодавства України; створення в раді депутатських груп і фракцій; ініціювання  (в порядку  місцевої ініціативи) розгляду радою питань, що відносяться до її компетенції; участь у роботі Громадської ради, загальних зборів громадян та громадських слухань у порядку визначеному ст.28,  цього Статуту.

2.Місцеві осередки політичних партій та громадських організацій, їх керівники не можуть представляти інтереси територіальної громади, ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, виступати від імені сільської громади, робити від її імені заяви та звернення.

Стаття 29. Порядок проведення  збору, мітингу,  маніфестації, демонстрації та інших масових заходів.

1.Заява (повідомлення) про проведення заходу подається в письмовій формі не пізніше як за 10 днів до наміченої дати його проведення до  сільської ради. В заяві вказується дата проведення заходу, мету (з якого приводу проводиться захід), місце його проведення кількість учасників, час початку і час закінчення заходу, контактні телефони організаторів заходу.

2. Посадова особа, уповноважена сільською радою, приймає від організаторів заяву (повідомлення) про проведення заходу, зазначає на копії цього повідомлення час і дату його прийняття, посаду, прізвище, ім’я, номер службового телефону, засвідчену підписом та печаткою відповідного органу. Копія повідомлення про проведення заходів залишається у організаторів.

3.Сільська рада розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніше як за 5 днів до часу проведення заходу та забезпечує необхідні умови для проведення збору, мітингу, вуличного походу або демонстрації.

4.Сільський голова не пізніш як за три дні до часу проведення заходу повідомляє правоохоронні органи району про проведення на території сільської ради збору, мітингу, вуличного походу або демонстрації, та разом з ними вживає заходів щодо дотримання правопорядку під час їх проведення.

Стаття 30.Відмова у проведенні заходів.

1.У проведенні заходів може бути відмовлено за таких умов:

-  якщо заходи намічено провести в місці і в час, який вже надано для іншого заходу, або у які обмежується чи забороняється проведення даного виду заходів;

- якщо проведення заходу безпосередньо створить перешкоди в роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, здоров’ю та безпеці громадян, порушуватиме громадський порядок та санітарно-гігієнічні вимоги;

- якщо запланована кількість учасників заходу перевищує можливості відповідної території;

- у разі введення надзвичайного або воєнного стану, що поширюється на території сільської ради.

2.За наявності підстав для відмови у проведенні заходів згідно з заявою (повідомленням)  сільська рада повинна запропонувати захід в іншому місці або в іншій формі. У разі прийняття одного із запропонованих варіантів організатори підтверджують свою згоду новим письмовим повідомленням, яке оформляють у відповідності до цього порядку.

3.Посадові особи у дводенний термін (не враховуючи офіційних вихідних та святкових днів) розглядають заяву (повідомлення)  і повідомляють про  прийняте рішення заінтересованих осіб. У разі наявності умов, передбачених вище і якщо організатори не підтвердять свою згоду новим письмовим повідомленням про проведення заходу в іншому місці,  сільська рада у встановленому порядку звертається до суду з метою отримання його рішення щодо обмеження проведення заходів, про що повідомляє їх організаторів.

4. Відмова у проведенні заходів може бути оскаржена до суду.

 

Розділ ІІІ.  Органи і посадові особи місцевого самоврядування

Стаття 31. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.

1.Система  органів місцевого самоврядування територіальної громади будується  на засадах гласності, колегіальності, розподілу повноважень, якими їх наділяє  закон,  та їх підзвітності і відповідальності  перед територіальними громадами.

2.До системи органів місцевого  самоврядування села входять: територіальна громада, сільська рада,  сільський голова; органи самоорганізації населення (вуличні,  комітети).

3.Згідно рішення ІІ сесії Рожівської сільської ради У скликання №4 від 05 травня 2006 року виконавчий комітет в сільській раді не створений, його функції відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює сільський голова одноособово (крім розпорядження земельними та природними ресурсами).

Стаття 32. Сільська рада.

1.Рожівська сільська рада є  органом місцевого  самоврядування, що   представляє інтереси сільської  громади села Рожівка  і  здійснює від її імені  та в її інтересах функції і  повноваження  місцевого самоврядування, визначені  Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та цим Статутом.

2.Сільська  рада є юридичною особою, має свій розрахунковий рахунок, гербову печатку, кутові штампи, бланки з назвою ради.

3.Назва ради: Рожівська сільська рада, Броварського району, Київської області.

4.Юридична адреса: 07414, село Рожівка, Броварського району, Київської області, вул. Слави, 17.

5.До її складу  входять 15 депутатів, які обираються  жителями села терміном на чотири роки.

6.Сільська рада вважається правомочною за  умови обрання не менш як двох  третин депутатів від загального складу ради.

7.У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів  продовжує  здійснювати повноваження рада  попереднього скликання.

8.Рада  проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

9.Сесія сільської ради скликається в міру необхідності, але не менше  одного разу на квартал. Порядок скликання, проведення, оформлення сесій ради визначається Законом  України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та  Регламентом, який затверджується радою.

10.Порядок утворення постійних комісій, обрання їх  персонального складу, організація роботи комісій визначаються Законом України “Про  місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.                    

11.Повноваження депутатів ради, порядок організації їх роботи та гарантії депутатської діяльності  визначаються Конституцією  України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами.

12.Виключно на  пленарних  засіданнях сільської ради вирішуються питання  передбачені, ст.26 Закону “Про місцеве самоврядування  в Україні” та затвердження Статуту територіальної громади с.Рожівка.

13.Рішення ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

14.Про скликання сесії ради сільський голова видає розпорядження, яке доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів  до дня проведення сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день  до дня проведення  сесії. Розпорядження доводиться до відома шляхом вивішування інформаційного бюлетеня ради на дошці об’яв. Депутати сільської ради про дату, місце та час проведення сесії повідомляються  завчасно - особисто або телефонограмою.

Стаття 33. Сільський  голова.

1.Сільський голова села Рожівка є головною посадовою особою місцевого самоврядування. Він  обирається громадою села на основі загального, рівного, прямого виборчого права  шляхом  таємного голосування строком на чотири роки і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.Порядок обрання сільського голови  визначається Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

3.На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом  України „Про статус депутатів місцевих рад”.

4.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої  ради, суміщати свою  службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на  громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися  підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5.Повноваження сільського голови  починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради  рішення  про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

6.Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень  сільського голови визначається  Законом  України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та ст.ст. 6, 7 цього Статуту.

7.Рішення про проведення  місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень голови  приймається  сільською радою як за власною ініціативою (не менше двома третинами голосів), так і на вимогу не менш як однієї  десятої частини громадян що  проживають на території села і мають право голосу.

8.Сільський голова здійснює повноваження надані йому Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами та несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законодавством повноважень.

9.При  здійсненні  наданих повноважень сільський голова є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед  громадою,  відповідальним – перед  сільською радою.

10.Сільський голова не рідше  одного разу на рік  звітує про свою роботу перед  громадою села на громадських слуханнях, порядок проведення яких визначено статтями 21, 22 цього Статуту.  На вимогу не менше  половини депутатів ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу сільської ради у будь який визначений термін.

11.В разі довготривалої тимчасової відсутності сільського голови (відрядження, перебування на лікарняному та інше) його повноваження здійснює  секретар сільської  ради.

Стаття 34. Секретар сільської ради.

1.Секретар Рожівської  сільської ради обирається за пропозицією сільського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень   ради та працює в раді на постійній основі.

2.Секретар  ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім  викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток.

3.Секретар сільської ради здійснює повноваження надані йому Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

4.Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради є постійним секретарем сесій ради  та   відповідальним за належне оформлення протоколів сесій сільської ради

5.Повноваження  секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, якщо  «за» проголосували  не менше 2/3  депутатів  від загального складу ради.

Стаття 35.  Акти органів місцевого самоврядування.

1.Сільська рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. При встановлені результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

3.Рішення ради нормативно-правового характеру загальної дії (питання благоустрою та забудови території, санітарно-епідеміологічного стану, самооподаткування, тарифів на комунальні послуги, пожежної безпеки та інше) набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, шляхом вивішування інформаційного бюлетеня ради на дошці об’яв біля приміщення сільської ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

4.Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5.Сільський голова, секретар ради, за письмовою заявою громадян, можуть надавати копії нормативно-правових актів сільської ради, її органів та посадових осіб, у відповідності до вимог Закону України «Про інформацію».

                                                                                                                                                                                  

Розділ ІV.   Органи  самоорганізації  населення

Стаття 36. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.

1.Відповідно до ст.140  Конституції України, ст.19 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», та Закону України «Про органи самоорганізації населення»  на території  сільської ради утворюються та діють органи самоорганізації населення: вуличні та квартальні комітети.

2.Сільська рада може делегувати частину своїх повноважень органу самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

3.Сільська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції сільської ради.

4.Порядок  утворення органів самоорганізації населення, їх легалізація, організація діяльності та  повноваження,  передбачені Законом України «Про органи самоорганізації населення».

Стаття 37.Участь членів територіальної громади в охороні громадського порядку.

1.Члени територіальної громади мають право створювати в установленому законом порядку громадські формування для участі в охороні громадського порядку, запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів громади і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха.

2.Рішення про створення громадського формування з охорони громадського порядку приймається на зборах громадян або громадської ради за участю представників трудових колективів, навчального закладу та правоохоронних органів.

3.Громадське формування з охорони громадського порядку діє на основі Статуту про нього, який реєструється сільською радою у відповідності до Закону України «Про об’єднання громадян».

4.Основними завданнями громадського формування з охорони громадського порядку є:

- надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні на території села громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам та злочинам;

- інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угрупувань;

- сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

- участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

- надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

- участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

5.Для забезпечення успішної діяльності громадського формування з охорони громадського порядку, сільська рада  надає йому в безкоштовне користування службове приміщення обладнане необхідними меблями, інвентарем та засобами зв’язку. 

 

Розділ V.  Фінансові і бюджетні відносини в  системі місцевого самоврядування

Стаття 38. Сільський  бюджет.

1.Сільський бюджет – це план  утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для  забезпечення функцій  та повноважень місцевого самоврядування.

2.Самостійність  сільського бюджету  гарантується  власними  та закріпленими  за ним на стабільній  основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно  визначати  напрями  використання  коштів бюджету  відповідно  до закону.

3.Доходи сільського  бюджету  формуються за рахунок находжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел  в порядку та в межах, визначених Бюджетним кодексом України  та  іншими законами України.

4.Порядок складання та виконання сільського бюджету  регулюється  Законом України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», Бюджетним  кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік та відповідним рішенням Броварської районної ради.

Стаття 39. Місцеві податки і збори.

Сільська рада може встановлювати місцеві податки та збори у відповідності з діючим законодавством. Встановлення таких податків і зборів проводиться за рішенням сесії сільської ради після громадського обговорення.

Стаття 40. Цільові фонди.

1.Для забезпечення фінансування цільових програм сільська рада може створювати цільові фонди, які є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету.

2.Цільові фонди формуються за рахунок джерел визначених Бюджетним кодексом України та коштів за дорученням юридичних та фізичних осіб(гранти та дарунки у вартісному обрахунку).

3.Бюджетні установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів сільської ради можуть надавати платні послуги, перелік і вартість яких затверджує сільська рада. Кошти, що надійшли за надання платних послуг обраховуються в сільському бюджеті і використовуються на потреби цих бюджетних установ.

4.Спеціальний фонд на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села формується за рахунок дольової участі(внеску) забудовників, які здійснюють будівництво об’єктів містобудування в адмінмежах Рожівської сільської ради. Величина дольової участі(внеску) і порядок сплати визначаються місцевими правилами забудови, що додаються до цього Статуту.

Стаття 41. Благодійний фонд.

1.На території села, фізичні та юридичні особи можуть створювати благодійну організацію (благодійний фонд) для сприяння соціально-економічному, культурному та духовному розвитку територіальної громади.

2.Благодійний фонд діє в межах визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» на підставі Статуту, який затверджується засновниками і реєструється в установленому порядку. 

 

Розділ  VІ.  Гарантії місцевого самоврядування 

Стаття 42. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед громадою села.       

1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування є  підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед сільською громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують  населення села про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед громадою про свою діяльність.

2.На вимогу членів територіальної громади, підтриманою підписами не менше десяти відсотків від її загального складу, сільський голова, зобовязаний прозвітувати перед громадою з будь-якого питання у визначений ними термін.

3.Сільська громада має право припинити  повноваження органів  та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому законом порядку, якщо вони порушують Конституцію або Закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законодавством повноважень.

5.Порядок і підстави дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб  місцевого самоврядування сільською громадою визначені в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   іншими  нормативно-правовими актами та цим Статутом .

Стаття 43. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого  самоврядування.  

1.Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність  у разі порушення  ними Конституції або законів України.

2.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в  результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується у порядку, встановленому законодавством.

3.Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.                     

 

Розділ VІІ. Регулювання земельних відносин.

Стаття 44.Загальні засади регулювання земельних відносин.

1.Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Реалізація права власності на землю не може завдати шкоди правам та свободам громадян, не може завдати  шкоди інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Земельні відносини  регулюються Конституцією України, Земельним Кодексом України, а також прийнятими до них нормативно-правовими актами.

2.Питання про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, садівництва,  ведення особистого селянського господарства, земель промисловості тощо розглядаються на сесії сільської ради при наявності висновку постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних відносин, соціального розвитку села та екології.

 Стаття 45. Повноваження сільської ради у галузі земельних відноси.

До повноважень сільської ради у галузі земельних відносин на території села належить:

а) розпорядження землями територіальної громади;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

г) вилучення, викуп земельних ділянок для суспільних потреб та припинення користування;

д) організація землеустрою;

е) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності та додержання земельного та екологічного законодавства;

з) вирішення земельних спорів та інших питань в галузі земельних відносин.

Стаття 46. Реалізація конституційного принципу соціальної справедливості при виділенні земельних ділянок.

1.Громадяни мають рівне право на отримання земельних ділянок, яке гарантовано Конституцією України, Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами на отримання земельних ділянок у власність, оренду на території Рожівської сільської ради.

2.Виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), ведення особистого селянського господарства, садівництва проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в адмінмежах Рожівської сільської ради, мають громадяни України, які постійно проживають в селі Рожівка.


Розділ VІІ. Заключні положення

1.Статут  сільської  громади  має вищу юридичну силу щодо інших актів  органів  і посадових осіб  місцевого самоврядування.

2.Акти органів і  посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать Статуту і визнані такими в судовому порядку,  є нечинними і не підлягають  застосуванню.

3.Статут  сільської  громади приймається радою  не менш  як  двома  третинами  від її загального складу.

4.Пропозиції до Статуту можуть  вносити сільський голова, депутати, постійні  комісії ради, органи самоорганізації  населення, члени територіальної громади.

5.Статут є постійно діючим  актом і не підлягає  перезатвердженню  новообраним складом ради.

6.Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.