Регламент роботи Рожівської сільської ради VIІ скликання

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Рожівської сільської ради VII скликання

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          Стаття 1. Правові засади діяльності Рожівської сільської ради

1.1.Рожівська сільська рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Рожівську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.                                                          

1.2.Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб  визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» «Про захист персональних даних»,  іншими законодавчими актами та цим цим Регламентом.                                                          

                    1.3.Регламент Рожівської сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради. 

        1.4.Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу Ради. У таком ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

       1.5.До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

       1.6.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

        1.7.У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2.Основні принципи діяльності Ради

 

         2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

 

       3.1.Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

      3.2.Відкритість та гласність роботи Ради, її постійних комісій може реалізуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в районній газеті «Нове життя»,  на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

      3.3.Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на пленарних засіданнях Ради.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

 

      4.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

      4.2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

     4.3.Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій,  депутатів та виконавчого комітету

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

      5.1.Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

      5.2.Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

      5.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

      5.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена в письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

        5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

 

       6.1.На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або запрошенням голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

      6.2.Головуючий на пленарному  засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

      6.3.Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

     6.4.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: с.Рожівка, вул.Слави, 17. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких не можливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.6.1. – 6.3. цієї статті.

      У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

 

      7.1.У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

      7.2.На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної ради та районної державної адміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

      7.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

      7.4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

     7.5.Порядок та обсяг інформації, що підлягає  опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

 

 

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

 

       8.1.Рада, відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи, здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації та районній раді повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

      8.2.Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

      8.3.Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від  керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

      8.4.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

     8.5.Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

 

      9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії або тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

      9.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

      9.3.Рішенням Ради, як правило, покладається контроль на за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

      9.4.Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

      9.5.Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або секретарю сільської ради.

 

Стаття 10.Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету Раді

 

      10.1.Виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний Раді у виконанні місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

      10.2.Після заслуховування звіту голови виконкому Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

 

       11.1.Перша сесія новообраної сільської  ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повно важність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Рожівського сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Рожівського сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

       11.2.У разі якщо на час проведення першої сесії Рожівський сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає на сесії тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

 

       12.1.До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та Рожівського сільського голови і визнання їх повноважень;

- про обрання секретаря Ради;

- про обрання виконавчого комітету;

- про обрання постійних комісій.

        12.2.Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 13. Форми роботи Ради

      

        13.1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія  Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

 

      14.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться в робочі дні. Починаються о 10-й годині і закінчуються не пізніше 16-ї години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

      14.2.Пленарні засідання ради може бути продовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 14.1. цієї статті час, але не більше ніж на 30 хвилин.

       У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

        Одноразові зміни часу роботи  можуть здійснюватись за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

       14.3.Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України та малий Державний Герб України.

      

 

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради

 

       15.1. Рожівська сільська Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

        15.2.Сесії Ради, окрім першої,  скликаються сільським головою.

        15.3. Сесія Ради скликається  в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

        15.4. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

        15.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         15.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету Ради.

         15.7.У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу суб’єктів, зазначених у п.15.6. Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

       15.8.Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.

       15.9.Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п.15.4. Регламенту, - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п.15.7. Регламенту , - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу,  а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

       15.10. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

       15.11.Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      15.12.Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.15.7. Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

     15.13.Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради та на офіційному веб-сайті Ради.

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради

 

        16.1.Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 21 день до відкриття сесії.

        16.2.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються  негайно після їх підготовки.

        16.3.Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою http:rozhivka-rada.gov.ua/

        16.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

        16.5.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.

        16.6.Проекти рішень Ради голова Ради або секретар (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному п.15.4. ст..15 Регламенту, - уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають юристу сільської ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

     У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради юрист повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

      16.7.Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Рожівської сільської ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

     Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких згідно з Положенням про постійні комісії Рожівської сільської ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради. Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

     16.8.У випадках, передбачених законодавством, до порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови та працівників виконавчого комітету про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, сільського бюджету, рішень ради із зазначених питань, інших посадових і службових осіб, зобов’язаних звітувати перед радою відповідно до законодавства України.

     16.9.Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

      16.10.У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій або голови ради.

 

Стаття 17.Затвердження порядку денного сесії Ради.

 

17.1.Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

17.2.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного  сесії ради  не включено, воно вважається відхиленим.

17.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох  разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

17.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як не підготовлене.

 

Стаття 18.Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 

18.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту – Закон).

18.2.Розробник (виконавець) регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

18.4. Розробник (виконавець) регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта сільською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6.У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку  експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7.Голова постійної комісії ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2.ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ.

 

Стаття 19.Відкриття та ведення пленарного засідання

 

19.1.Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів  від загального складу ради.

 

 

Стаття 20. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради.

 

20.1.Перед початком кожного засідання ради проводиться реєстрація депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

20.2.Для забезпечення реєстрації депутатів виконавчий комітет виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідання, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

20.3.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з депутатами або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради

20.4.Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради проводить перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його.

 

 

Стаття 21. Запрошені на сесію.

 

21.1.На засідання ради можуть бути запрошені керівники відділів, управлінь, організацій і установ, підприємств усіх форм власності, представники громадських об”єднань, трудових колективів, політичних партій, засобів масової інформації.

20.2.Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду, на підставі цих пропозицій формується список запрошених.

20.3.Депутати обласної, районної ради, голова районної ради та голова районної державної адміністрації можуть бути присутніми на сесіях сільської ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу.

20.4.Головуючий на сесії інформує депутатів про склад і кількість запрошених та присутніх на сесії.

20.5.Запрошені особи не повинні втручатись в роботу сесії, зобов”язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду шляхом оплесків, вигуків та інших дій, дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

 

Стаття 22.Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

 

22.1.Сесію сільської ради(крім першої) веде і закриває голова ради, а за його відсутності секретар сільської ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

22.2.Головуючий на сесії:

·        відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви

·        забезпечує дотримання  цього регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради

·        організовує розгляд питань порядку денного

·        надає слово депутатам та запрошеним

·        створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань

·        оголошує заяви, повідомлення інформації

·        ознайомлює перед початком голосування із змістом проектів рішень або пропозицій, втому числі альтернативних

·        ставить питання на голосування, оголошує його результати

·        вживає заходів  щодо підтримання порядку на засіданні

·        має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради

·        до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило , не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування

·        здійснює інші повноваження в межах з цього Регламенту.

22.3.Під час засідань ради головуючий  не коментує і не дає оцінок промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій, тощо.

 

Стаття 23. Секретаріат сесії.

 

23.1.Секретар сесії обирається з числа депутатів. За  рішенням ради секретар може бути обраним на весь час повноважень ради.

23.2.Секретар сесії:

·        здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи  сесії

·        реєструє записки з проханням на виступ, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити та передає його головуючому

·         реєструє  проекти документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних  комісій, депутатських груп

 

 

 

Стаття 24. Лічильна комісія.

 

24.1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п.36.1 ст.36 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою лічильної комісії.

Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком чи персонально  в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур. Комісія обирає із свого складу голову та секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів. Засідання комісії проводиться гласно і лише відкрито.

24.2.У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати:

- кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів ради на час проведення голосування і підрахування голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються;

- щодо яких поставлено питання про дострокове припинення повноважень;

- щодо яких вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

                          

Стаття 25.Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

 

25.1.Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

25.2.Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного.

 

 

 

Стаття 26. Організація розгляду питань та визначення часу для виступів на сесії ради.

 

26.1.  Процедура обговорення питання на сесії включає:

·        доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них

·        співдоповіді / у разі потреби/, запитання співдоповідачам, відповіді на них

·        виступи депутатів

·        заключне слово доповідача та співдоповідачів

 26.2. Для доповідей на сесіях ради надається до 15 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів з процедурних питань, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3  хвилин.

      В окремих випадках головуючий на засіданнях за згодою ради може продовжити час виступу. За рішенням ради може встановлюватись загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

26.3.Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.

26.4.Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

26.4.Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатами надається час тривалістю до 5 хвилин.

26.5.Для виступів  в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

26.6.Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 1 хвилина.

26.7.Рішення про припинення   виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

·        якщо список бажаючих виступити вичерпано

·        якщо ніхто не подав заяву про надання слова

·        у разі закінчення визначеного для виступів часу

·        у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

 

   Стаття 27. Порядок надання слова.

 

27.1.Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається головуючому на засіданні після затвердження порядку денного. Слово для виступу надається головуючим в порядку черговості подання заяв на виступи. На сесії ніхто не може виступити без дозволу головуючого на засіданні.

27.2.Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого запису на виступ.

27.3.Голова ради, голови постійних комісій / якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії / мають право виступити на загальних підставах.

27.4.Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

27.5.У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з питань порядку денного.

27.6.Промовець у своєму виступі не повинен використовувати закликів до незаконних дій, грубих,  некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики.

27.7.Питання про закінчення обговорення вирішується голосуванням.

27.8.Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово.

27.9.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

 

 

Глава 3.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

 

Стаття 28.Загальні положення порядку голосування.

 

28.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.

28.2.Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 

Стаття 29.Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок.

 

29.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

29.2.Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 30.Вимоги до процедури голосування.

 

30.1.Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування, за потребою, та оголошує про кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.

30.2.Голосування здійснюється депутатами та головою  ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

30.3.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

30.4.Порядок  здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання  депутатами та головою ради конфлікту інтересів, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію сільської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

30.5.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

30.6.Після закінчення голосування головуючий оголошує його повні результати і прийняте рішення.

30.7.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 31.Врегулювання конфлікту інтересів.

 

 31.1. В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

31.2. Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в сільській раді.

31.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

31.4. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

31.5.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

31.6. В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

31.7. У разі якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

31.8. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
31.9. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

 

 

Стаття 32.Загальні вимоги до рішення ради.

 

32.1.Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує проти прийняття рішення без обговорення.

32.2.Рішення ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

32.3.Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

32.4.За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду питання, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 33.Рішення ради з процедурних питань.

 

33.1.Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

33.2.Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

33.3.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване  для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

 

Стаття 34. Протокол сесії.

 

34.1.Засідання сесії сільської ради протоколюється.

34.2.У протоколі сесії зазначаються:

·        дата, час і місце проведення засідання

·        кількість депутатів присутніх на засіданні

·        питання порядку денного, винесені на розгляд

·        прізвища головуючого на засіданні і виступаючих

·        всі внесені на голосування питання і пропозиції

·        повні результати голосування  і прийняті рішення

34.3.Протокол сесії сільської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою. Вони підписуються сільським головою, а в разі відсутності – секретарем сільської ради, а у випадку, передбаченому частинами 4 та 5 статті 9 Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні. Ці документи зберігаються у справах сільської ради.

 

Стаття 35.Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

 

35.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.

35.2.Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з- поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

36.3.Дані про результати поіменного  голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються депутатам ради за їх письмовим зверненням.

 

 

 

Стаття 36.Загальні положення про таємне голосування.

 

36.1.Таємне голосування може  проводитися у випадках, передбачених пунктами 4, 10 статті 26 та статтями 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

36.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування.

36.3.До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, висунуті в установленому законом порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою, зафіксованою у протоколі.

36.4.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений у ст.24 Регламенту.

 

Стаття 37.Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

 

37.1.Бюлетні для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені зазначається мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

37.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення).

37.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на виконавчий апарат ради.

37.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються голові лічильної комісії одразу після її обрання, яка перевіряє їх на відповідність вимогам цієї статті регламенту.

37.5.Якщо виготовлені бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою лічильною комісією.

37.6.Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- в яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду;

- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради;

- до яких додатково вписано прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

37.7.Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 38.Процедура таємного голосування.

 

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2.Бюлетені видаються депутатам згідно реєстру про  одержання бюлетеня для таємного голосування, про що депутат проставляє свій підпис у реєстрі

38.3.Голосування здійснюється шляхом проставлення у бюлетені позначки «так»,  «ні» або «утримався» проти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує.

 

Стаття 39. Повторне таємне голосування.

 

39.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування

39.2.Якщо до бюлетеня внесено кілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

39.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ  РАДИ

 

Стаття 40.Депутати сільської ради.  

 

40.1.Порядок діяльності депутата сільської ради визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

40.2.Повноваження депутатів сільської ради починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата сільської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання ради.

40.3.Депутати сільської ради здійснюють  свої повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою діяльністю.

40.4.Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради та її органів, участь і підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.

40.5.Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов”язків. Доручення депутату можуть давати голова ради, комісія, до якої депутата обрано.

40.6.Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради або секретаря.

40.7.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних  причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

40.8.Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних комісій та інших комісій, розпорядженнями голови ради, службовою інформацією та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

 

 

Стаття 41.Правові засади статусу і діяльності сільського голови та секретаря сільської ради.

41.1.Повноваження сільського голови, секретаря ради визначаються Конституцією України, законами України, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим регламентом.

41.2.Сільський голова, секретар ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах , займатись підприємницькою діяльністю.

 

Стаття 42.Сільський голова .

 

42.1.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обораної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення повноважень.

42.2.Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

42.3.У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді.

42.4.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

42.5.Сільський голова:

·        забезпечує здійснення у межах наданих законом, повноважень, органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади

·        організовує в межах, визначених законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету

·        підписує рішення ради та її виконавчого комітету

·        вносить на розгляд ради пропозицію про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради

·        вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради

·        здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету

·        скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, головує на пленарних засіданнях ради

·        забезпечує підготовку на розгляд ради проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання4 оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання

·        призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

·        скликає загальні збори громадян за місцем проживання

·        забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету

·        є розпорядником бюджетних, позабюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою

·        представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності , громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства

·        звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів

·        укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно законодавства з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради

·        веде особистий прийом громадян

·        забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об”єднань

·        здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів

·        видає розпорядження в межах свої повноважень

42.6.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

42.7.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який, визначений ними термін.

42.8.В разі, коли сільський голова відбуває у відпустку, чи на протязі тривалого часу відсутній з інших причин / перебування на лікарняному, відрядження та інше/ сільський голова своїм розпорядженням  покладає обов”язки по виконанню деяких повноважень, передбачених статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на секретаря сільської ради, а саме:

·       забезпечення здійснення в межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та  відповідних органів виконавчої влади

·        здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчим комітетом

·        забезпечення підготовки на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її  відання; оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання

·        у виключних випадках за дорученням голови  скликання сесії сільської ради та головування на її засіданні

·        скликання загальних зборів громадян за місцем проживання

·        забезпечення виконання рішень місцевого референдуму відповідної ради, її виконавчого комітету

·         представництво територіальної громади, ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства

·         звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження рад органів

·        ведення особистого прийому громадян

·        забезпечення на відповідній території додержання законодавства  щодо розгляду звернень громадян та їх об”єднань

·        здійснення інших повноважень місцевого самоврядування, визначених цим та іншими законами, якщо вони віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до її виконавчих органів

·        видання розпоряджень у межах своїх повноважень / крім розпоряджень з кадрових та фінансових питань/.

 

 

Стаття 43.Секретар сільської ради.

 

43.1.Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

43.2.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

43.3.Секретар сільської ради:

·        скликає сесії ради у випадках, передбачених законом, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд сесії

·        веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законом

·        організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради

·        забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням

·        за дорученням сільського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій

·        сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень

·        організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надане у встановленому порядку

·        вирішує за дорученням голови ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів

43.4.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

43.5.Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

 

Стаття 44.Постійні комісії сільської ради.

 

44.1.Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

44.2.Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.

44.3.Перелік постійних комісій визначається радою,  про що сесія приймає рішення. Уразі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний  склад, переобрано персональний склад.

44.4.Сільська рада обирає постійні комісії у складі голови і членів. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії – на засіданні комісії. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

44.5.Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, але може брати участь у засіданні будь-якої комісії з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар сільської ради.

44.6.Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною  депутатів від загального складу ради. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

44.7.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає  і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними  та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рішень комісії. 

44.8.Основною формою роботи комісії є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

44.9.Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

·        час, день, місце проведення засідання

·        хто бере участь у ньому, головує на засіданні

·        перелік питань для розгляду, виступаючі

·        прийняті висновки і рекомендації, результати голосування

Висновки  і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії. Протоколи комісії підписуються головою і секретарем комісії.

44.10.Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання. У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань, віднесених до компетенції комісії.

44.11.У разі необхідності можуть проводитись спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних  комісій.

 

 

Стаття 45.Тимчасові комісії сільської ради.

 

45.1.Тимчасові комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

45.2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

45.3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, закриті.

45.4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

Стаття 46.Виконавчий апарат сільської ради.

 

46.1.Виконавчий апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.

46.2.Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв”язків з територіальною громадою, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

46.3.Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

46.4.Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова.

 

 

РОЗДІЛ ІУ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ,

 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ.

 

Стаття 47.Депутатське звернення.

 

47.1.Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Рожівської сільської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території села Рожівка, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Порядок розгляду депутатського звернення визначається статтею 13 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Стаття 48.Депутатський запит.

 

48.1.Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови ради, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, дати офіційне роз’яснення  або викласти позицію з питань що мають спільне значення і належать до відання ради. 

   Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшов напередодні засідання або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.

48.2.Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

         Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов”язані у встановлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради. По запиту може проводитись обговорення та приймається рішення. Обговорення може бути відкрито, якщо на цьому наполягає депутат і не менше однієї п”ятої частини депутатів від їх фактичної кількості.

48.3.Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

 

 

Стаття 49.Депутатське запитання.

 

49.1.Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз”яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або дана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

 

 

             Секретар ради                                                          З.Я.Конончук

 

 

Додаток до рішення

ІІ сесії УІ скликання

№ 6 від 17.12. 2010