Положення Про постійні комісії Рожівської сільської ради VIІ скликання

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Рожівської сільської ради

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус постійних комісій Рожівської сільської ради Броварського району Київської області

1. Постійні комісії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області є органами Рожівської сільської ради Броварського району Київської області (далі за текстом – Рожівської сільської ради), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого органу.

2. Постійні комісії Рожівської сільської ради здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами Київської обласної ради, актами Броварської районної ради, рішеннями Рожівської сільської ради, Статутом територіальної громади села Рожівка та цим Положенням.

3. Постійні комісії Рожівської сільської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2. Склад постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Постійні комісії Рожівської сільської ради обираються Рожівською сільською радою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

2. Перелік постійних комісій Рожівської сільської ради затверджується рішенням Рожівської сільської ради.

3. До складу постійних комісій Рожівської сільської ради не можуть бути обрані – Рожівський сільський голова та секретар Рожівської сільської ради.

4. Загальний склад постійної комісії не може бути меншим трьох депутатів Рожівської сільської ради.

5. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії Рожівської сільської ради.

6. Депутати Рожівської сільської ради працюють упостійних комісіях  на громадських засадах. 

Стаття 3. Принципи роботи постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Постійні комісії Рожівської сільської ради будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

Стаття 4. Повноваження постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Постійні комісії Рожівської сільської ради за дорученням Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості:

1) розробляють та вносять на розгляд Рожівської сільської ради проекти відповідних рішень;

2) попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації до проектів рішень Рожівської сільської ради, що внесені на розгляд ради;

3) узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень Рожівської сільської ради;

4) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Рожівською сільською радою, готують висновки з цих питань;

5) проводять збір та аналіз інформації;

6) вивчають громадську думку;

7) розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

8) розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та організацій, реалізація яких може викликати негативні екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, готують відповідні висновки і вносять рекомендації до відповідних органів;

9) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;

10) попередньо розглядають проекти бюджету села Рожівка Броварського району Київської області та проекти про внесення змін та доповнень до бюджету села Рожівка Броварського району Київської області, а також звіти про виконання бюджету;

11) організовують експертизи інноваційних та інвестиційних проектів для впровадження їх у селі Рожівка Броварського району Київської області;

12) попередньо розглядають акти прокурорського реагування органів прокуратури України, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішення Рожівської сільської ради;

13) попередньо розглядають проекти рішень щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальної громади села Рожівка, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

14) здійснюють контроль за виконанням доручень виборців;

15) здійснюють контроль за виконанням рішень Рожівської сільської ради, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;

16) вивчають діяльність та заслуховують звіти про роботу виконавчого органу Рожівської сільської ради, його структурних підрозділів, підзвітних та підконтрольних Рожівській сільській раді та її виконавчому органу підприємств, установ та організацій;

17) попередньо розглядають проекти положень про структурні підрозділи виконавчого органу Рожівської сільської ради;

18) попередньо розглядають проекти положень та статутів комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій Рожівської сільської ради;

19) виконують доручення Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради з питань підготовки проектів рішень Рожівської сільської ради та організаційної роботи, інформують Рожівську сільську раду, Рожівського сільського голову, секретаря Рожівської сільської ради про хід їх виконання;

20) отримують від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи;

21) розглядають спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій Рожівської сільської ради;

22) створюють робочі групи з залученням експертів, фахівців та інших осіб;

23) співпрацюють з міжнародними та регіональними органами управління, Броварською районною радою, іншими органами державної влади та місцевого, самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;

24) періодично звітують перед Рожівською сільською радою про свою роботу.

II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РОЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5. Перелік постійних комісій Рожівської сільської ради та їх функціональна спрямованість

1. Постійні комісії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, перелік яких затверджений рішенням першої сесії Рожівської сільської ради від 06.11. 2015 року N5 "Про утворення постійних комісій Рожівської сільської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій", здійснюють повноваження, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Рожівської сільської ради, цим Положенням та відповідно до функціональної спрямованості, яка визначена цією статтею.

2. Постійна комісія Рожівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Рожівської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) бюджету села Рожівка (включаючи питання доходів, видатків, контролю за виконанням бюджету);

2) Програми соціально-економічного розвитку села Рожівкаа та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

3) встановлення місцевих податків та зборів;

4) затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельного податку;

5) функціонування цільових фондів;

6) місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями;

7) інвестиційної діяльності на території села Рожівка;

8) пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка.

9) володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (включаючи питання приватизації, управління, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії);

10) формування комунальної власності територіальної громади села Рожівка (включаючи питання зарахування до комунальної власності закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів комунального призначення);

11) захисту прав комунальної власності;

12) передачі об'єктів комунальної власності села Рожівка під реконструкцію;

13) створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій;

14) обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

15) інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу села (включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання мережі дорожньо-транспортного комплексу та інфраструктури автомобільних шляхів сполучень, транспортних розв'язок, шляхопроводів, мостів, об'єктів дорожнього сервісу);

16) функціонування транспорту загального користування незалежно від форм власності (включаючи питання затвердження маршрутів і графіків руху);

17) телекомунікації та зв'язку;

18) інформаційних технологій та інформатизації.

19) житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

20) паливно-енергетичного комплексу;

21) житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції об'єктів житлового фонду);

22) благоустрою;

23) організації та діяльності житлово-будівельних, гаражних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

24) поводження з побутовими відходами;

25) надзвичайних ситуацій у селі Рожівка;

26) промисловості;

27) науково-технічних програм та інноваційних проектів;

28) регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

29) торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі);

30) громадського харчування та побутового обслуговування населення;

31) розвитку підприємництва;

32) гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

33) захисту прав споживачів;

34) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території села Рожівка;

35) організації надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань).

3. Постійна комісія Рожівської сільської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти,  культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Рожівської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією (включаючи питання сприяння в роботі правоохоронних органів, судів, органів юстиції);

2) додержання прав і свобод людини і громадянина;

3) діяльності Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату ради (включаючи питання дотримання законодавства України в своїй діяльності, дотримання норм депутатської етики, порушення статусу депутата Рожівської сільської ради, реалізації депутатами Рожівської сільської ради своїх повноважень);

4) здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає консультації та роз’яснення сільському голові та депутатам ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

5) надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб в яких в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів;

6) діяльності виконавчого органу Рожівської сільської ради(включаючи питання співпраці Рожівської сільської ради та виконавчого органу Рожівської сільської ради, визначення обсягу повноважень, скасування актів виконавчого органу, які не відповідають вимогам законодавства України);

7) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі ради;

8) діяльності виконавчого органу Рожівської сільської ради з питань поновлення прав вимушених переселенців;

9) правової освіти населення;

10) актів прокурорського реагування органів прокуратури України, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішення Рожівської сільської ради, рішення та дії відповідних посадових осіб Рожівської сільської ради;

10) місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;

11) виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян;

12) адміністративно-територіального устрою в Броварському районі (добровільне обєднання громад);

13) організації управління вулицями села Рожівка;

14) розвитку громадянського суспільства (включаючи питанням діяльності об'єднань громадян);

15) об'єднання в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування;

16) Статуту територіальної громади села Рожівка;

17) символіки територіальної громади та найменувань;

18) організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру;

19) міжнародних та регіональних зв'язків;

20) діяльності комунальних засобів масової інформації;

21) нагородження та заохочення від імені Рожівської сільської ради.

22) культурно-просвітницької,  мистецької діяльності;

23) організації культурно-масових заходів та свят у селі Рожівка;

24) охорони історико-культурної спадщини (включаючи питання збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);

25) благодійної діяльності;

26) туризму, курортно-рекреаційної діяльності;

27) функціонування мережі туристичних послуг та готельного господарства;

28) сім'ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних сімей, допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми);

29) дозвілля молоді;

30) демографічної політики;

31) молодіжної політики;

32) фізичної культури;

33) спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту);

34) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

35) соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності;

36) розвитку клубів за місцем проживання;

37) діяльності закладів освіти та науки;

38) діяльності позашкільних навчальних закладів;

39) організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного лікування;

40) розвитку освіти у селі Рожівка;

41) науково-освітніх інновацій та моніторингу освіти;

42) науки, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, розвитку високих технологій;

43) інтелектуальної власності;

44) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки у селі Рожівка

45) охорони здоров'я (включаючи питання діяльності закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою);

46) соціального захисту населення (включаючи питання діяльності закладів соціального захисту населення, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в питанні побутового обслуговування);

47) санітарно-епідемічного забезпечення населення;

48) материнства та дитинства (включаючи питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

49) зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту населення від безробіття;

50) соціального захисту працівників галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення.

4. Постійна комісія Рожівської сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Рожівської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади села (включаючи питання передачі земельних ділянок у власність чи користування, приватизації земельних ділянок, припинення права користування та вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності);

2) викупу земельних ділянок для суспільних потреб села Рожівка;

3) організації землеустрою;

4) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;

5) вирішення земельних спорів;

6) архітектурно-будівельної діяльності;

7) планування та забудови територій (включаючи питання підготовки та затвердження Генерального плану забудови села Рожівка та його прилеглої зони, проектів детального планування територій, схем планування територій);

8) розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну сільського середовища.

9) реалізації екологічних прав громадян;

10) місцевих екологічних програм;

11) вивчення стану навколишнього природного середовища;

12) організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

13) додержання природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів;

14) погодження дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

15) організації проведення екологічних експертиз;

16) організації озеленення, охорони зелених насаджень;

17) утримання та поводження з тваринами;

Стаття 6. Врегулювання конфлікту інтересів.

1.В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

2. Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді.

3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

4. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

5.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

6. В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

7. У разі якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

8. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту. 
9. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РОЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 7. Планування роботи постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі, відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради. Плани роботи постійних комісій Рожівської сільської ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.

2. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням,Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради, за пропозицією членів постійних комісій Рожівської сільської ради.

Стаття 8. Форми роботи постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Основними формами роботи постійних комісій Рожівської сільської ради є засідання та слухання у комісіях.

2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії Рожівської сільської ради проводяться закриті засідання.

3. Постійні комісії Рожівської сільської ради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 9. Скликання засідань постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Чергові засідання постійних комісій Рожівської сільської ради скликаються головою комісії, або Рожівським сільським головою чи секретарем Рожівської сільської ради в міру необхідності.

2. Позачергові засідання постійних комісій Рожівської сільської ради скликаються на вимогу не менше однієї третини членів комісії головою комісії, а у випадку його відмови одним із депутатів - членів комісії, які є ініціаторами позачергового засідання постійної комісії Рожівської сільської ради. Дата та час проведення позачергового засідання визначаються ініціаторами його скликання.

3. Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії Рожівської сільської ради.

4. Засідання постійної комісії Рожівської сільської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох членів відповідної комісії.

5. Постійні комісії Рожівської сільської ради зобов'язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії Рожівської сільської ради також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.

6. Участь у роботі комісії посадових осіб виконавчого органу Рожівської сільської ради, а також підзвітних та підконтрольних Рожівській сільській раді та її виконавчому органу підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов'язковою.

Стаття 10. Порядок проведення засідань постійних комісій Рожівської сільської ради

1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати Рожівської сільської ради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

2. На початку засідання постійної комісії Рожівської сільської ради затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради, за пропозицією голови комісії та членів комісії.

3. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії Рожівської сільської ради.

4. З питання порядку денного засідання постійної комісії Рожівської сільської ради суб'єктом ініціативи внесення питання до порядку денного або членами комісії за дорученням голови комісії готується проект рішення постійної комісії Рожівської сільської ради, а в необхідних випадках - проект рішення Рожіської сільської ради.

5. Члени постійної комісії Рожівської сільської ради забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.

6. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії Рожівської сільської ради, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

7. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії Рожівської сільської ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

8. Головуючий на засіданні постійної комісії Рожівської сільської ради забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

9. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії Рожівської сільської ради беруть участь члени комісії, депутати Рожівської сільської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання постійної комісії Рожівської сільської ради припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

Стаття 11. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Рожівської сільської ради

1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків усіма присутніми членами постійної комісії.

2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі внесення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Рожівської сільської ради приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісій - в цілому.

3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

1) ухвалити висновок;

2) ухвалити рекомендацію;

3) взяти інформацію до відома;

4) створити робочу групу;

5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

4. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Рожівської сільської ради підлягають розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами. Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій Рожівської сільської ради, а також вжиті заходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії у встановлений законодавством термін.

Стаття 12. Оформлення протоколів засідань постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Засідання постійних комісій Рожівської сільської ради оформляються у вигляді протоколу.

2. У протоколі засідання постійної комісії Рожівської сільської ради зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії Рожівської сільської ради та поширених серед членів комісії;

6) результати голосувань з питань порядку денного;

7) прийняті рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Рожівської сільської ради.

3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.

4. Протоколи засідань постійних комісій Рожівської сільської ради оформлюються протягом п'яти робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії або за його відсутності усіма присутніми членами комісії.

5. Протоколи спільних засідань підписуються у той же строк головами відповідних комісій.

Стаття 13. Проведення слухань у постійних комісіях Рожівської сільської ради

1. З метою обговорення проектів рішень Рожівської сільської ради з важливих суспільних питань, з'ясування ефективності реалізації прийнятих рішень ради з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комісією, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громадськості до участі у вирішенні питань місцевого значення постійні комісії Рожівської сільської ради можуть проводити слухання у комісіях.

2. Комісії приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за десять днів до їх проведення. У рішенні комісії про проведення слухань визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

3. Комісії повідомляють учасникам слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за п'ять днів до початку їх проведення.

4. Слухання в комісіях можуть проводитися на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується функціональної спрямованості кількох постійних комісій.

5. Постійні комісії, у разі необхідності, запрошують на слухання посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. На письмове запрошення комісії посадова особа органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зобов'язана прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комісією.

7. Під час проведення слухань кожен член постійної комісії Рожівської сільської ради має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.

8. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії Рожівської сільської ради, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

9. За результатами слухань постійна комісіяРожівської сільської ради приймає рекомендації.

Стаття 14. Спільні засідання постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій Рожівської сільської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням,Рожівської сільської ради, Рожівського сільського голови, секретаря Рожівської сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Рожівської сільської ради за їх взаємною згодою.

3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій Рожівської сільської ради, підписуються головами відповідних комісій та за відсутності когось із голів, усіма присутніми членами даної комісії комісій. 

Стаття 15. Робочі групи постійних комісій

1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією, розробки проектів рішень Рожівської сільської ради та пропозицій постійна комісія Рожівської сільської ради може створювати зі свого складу робочу групу.

2. Робоча група може створюватися у складі не менше двох членів постійної комісії. Члени постійної комісії Рожівської сільської ради можуть входити до складу кількох робочих груп.

3. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії Рожівської сільської ради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати Рожівської сільської ради або працівники виконавчого органу Рожівської сільської ради (за їх згодою), а також експерти, фахівці та інші особи. Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.

4. Робоча група організовує роботу відповідно до вимог статей 8 - 11 цього Положення.

5. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

Стаття 16. Голова постійної комісії Рожівської сільської ради

1. Голова постійної комісії Рожівської сільської ради:

1) формує проект порядку денного;

2) організовує роботу комісії;

3) проводить підготовку, скликає і веде засідання;

4) дає доручення членам комісії;

5) проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;

6) представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями Рожівської сільської ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7) відповідає за складання плану роботи постійної комісії;

8) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Рожівської сільської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

9) організовує роботу по реалізації висновків, рекомендацій, виконанню рішень постійної комісії;

10) запрошує для участі в роботі постійної комісії Рожівської сільської ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

11) веде особистий прийом громадян та юридичних осіб за графіком, затвердженим комісією;

12) доводить до відома членів постійної комісії Рожівської сільської ради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;

13) підписує від імені постійної комісії Рожівської сільської ради проекти рішень Рожівської сільської ради та інші документи;

14) доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією Рожівської сільської ради, на пленарному засіданні сесії Рожівської сільської ради.

2. У разі відсутності голови постійної комісії Рожівської сільської ради або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови постійної комісії виконує секретар постійної комісії Рожівської сільської ради.

5. Секретар постійної комісії Рожівської сільської ради:

1) бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;

2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

3) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Рожівської сільської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

4) інформує членів постійної комісії Рожівської сільської ради про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Рожівської сільської ради;

5) оформляє проекти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії Рожівської сільської ради, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою протоколи засідань постійної комісії Рожівської сільської ради;

6) здійснює координацію роботи постійної комісії Рожівської сільської ради з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

7) підписує за дорученням і від імені постійної комісії Рожівської сільської ради проекти рішень та інші документи.

Стаття 17. Права та обов'язки членів постійної комісії Рожівської сільської ради

1. Члени постійної комісії Рожівської сільської ради мають право:

1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії Рожівської сільської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії Рожівської сільської ради на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Рожівської сільської ради, яка додається до протоколу комісії.

2. Члени постійної комісії Рожівської сільської ради зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійної комісії Рожівської сільської ради та брати участь в її роботі;

2) виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

3. У випадку невиконання депутатом Рожівської сільської ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Рожівської сільської ради, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії Рожівської сільської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Рожівської сільської ради у складі відповідної постійної комісії.

Стаття 18. Забезпечення роботи постійних комісій Рожівської сільської ради

1. Роботу постійних комісій Рожівської сільської ради забезпечує  виконавчий комітет Рожівської сільської ради. Постійні комісії Рожівської сільської ради забезпечуються Рожівською сільською радою достатніми приміщеннями, зв'язком, комп'ютерною та іншою оргтехнікою, канцелярським приладдям.

 

Секретар сільської ради                                              З.Я.Конончук