Реєстрація місця проживаня

інформаційна  картка

 

  адміністративної  послуги, ЯКА  НАДАЄТЬСЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

                                       рОЖІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ бРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ кИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Реєстрація місця проживання

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження

виконавчого органу місцевого самоврядування

-режим роботи

 

 

-телефон- факс

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414,Київська область Броварський район с. Рожівка вул.

   Слави,17

понеділок –четвер  8.00-17.00

                                   п”ятниця   8.00- 16.00

                               обідня перерва  12.00-13.00

                               

  тел. (04594) 39-2-71; ( 04594)  5-63-80          

2.

Адреса електронної

 

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

3.

Закони України

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

Закон України  „ Про місцеве самоврядування”

Закон України „ Про внесення змін до деяких законодавчих  актів  України  щодо розширення  повноважень органів місцевого  самоврядування   та оптимізації  надання адміністративних послуг”

Закон України „ Про адміністративні послуги”

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова  КМУ від 02.03. 2016 № 207 „ Про затвердження правил реєстрації  місця проживання  та Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до Єдиного Державного демографічного  реєстру”

 

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС України від 22.11.2013 № 1077 "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів", зареєстрований в Мін’юсті 18.12.2013 за № 2109/22421

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної  особи або її / законного представника / представника на підставі довіреності , посвідченої в установленому законом порядку , за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає :

1. Заяву за формами, наведеними  відповідно у додатках  6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання ;

 

2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання /перебування /паспорт громадянина  України,

тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка  на постійне проживання проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця , посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи , якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

3. Свідоцтво про народження ( для осіб, що не досягли 16-річного  віку).

4. Квитанцію  про сплату  адміністративного збору ( у разі  реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір  стягується лише за одну послугу);

5. Документи, що підтверджують :

 

- право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди),рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового  приміщення , визнання за особою права користування  житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання ( зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації проживання неповнолітніх за адресою місця проживання батьків /одного з батьків  або законного представника /представників/ ;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій  соціальній установі ,закладі соціального обслуговування   та соціального захисту особи  – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9,копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджена Мінсоцполітики ( для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил  реєстрації місця проживання ( для військовослужбовців, крім

військовослужбовців  строкової служби);

  6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7. Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання,  за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання ( у разі здійснення  реєстрації  місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації  попереднього місця проживання.)

 

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

Документ, що посвідчує особу представника ;

Документ, що підтверджує повноваження особи, як

представника, крім випадків ,коли  заява подається  законними представниками  малолітньої дитини – батьками

( усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання  особи  за заявою  законного

представника  здійснюється  за  згодою  інших законних

представників.

У разі реєстрації  місця проживання батьків за різними

адресами   місце  проживання  дитини, яка не досягла

14 років, реєструється  разом з одним із батьків  у присутності  особи, яка приймає заяву, або  на підставі засвідченої  в установленому порядку  письмової згоди  другого  з батьків  (крім випадків, коли місце  проживання дитини визначено відповідним  рішенням  суду або  рішенням  органу опіки або піклування ).

 

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання  адміністративної послуги звертається до органу реєстрації ( у тому  числі до центру

надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративну – територіальну

одиницю.

10.

Платність  надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга  є  платна.

11.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України „ Про свободу пересування  та вільний вибір

місця проживання в Україні”;

Закон України „ Про надання адміністративних послуг”.  

12.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За реєстрацію, зняття з реєстрації  місця проживання  сплачується адміністративний збір:

   у разі звернення особи протягом встановленого Законом України „ Про свободу пересування  та вільний вибір  місця

проживання в Україні „ строку – у розмірі  0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

   у разі звернення  особи  з порушенням встановленого  цим  Закону строку – у розмірі  0,0255 розміру мінімальної  заробітної плати .

У разі реєстрації  місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця  проживання  адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу  та зараховується  до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

13.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

31411538700168

14.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення  особи чи в день подання особою або її представником документів / в день  отримання 

документів  від центру надання адміністративних послуг.

 

 

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала  документів  або  інформації, необхідних  для реєстрації /зняття  з реєстрації  місця проживання.;

 

2. Подані документи є недійсними  або у них  міститься  недостовірна  інформація;

 

3. Для реєстрації/ зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла  14-річного віку.

 

Рішення про відмову в реєстрації /знятті з реєстрації  місця проживання  приймається  в день звернення особи або її  представника  шляхом зазначення у заяві  про реєстрацію / зняття з реєстрації  місця проживання  підстав відмови.

зазначена заява повертається особі або її представнику.

 

16.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію /зняття з реєстрації  місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України , посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано  тимчасовий  захист ( далі - документ  до якого вносяться відомості про місце проживання ), а відомості  про реєстрацію  місця перебування  - до довідки про звернення за захистом  в Україні  ( шляхом проставлення  в них відповідного  штампа  реєстрації місця  проживання / перебування  особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації  місця проживання ).

Відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи  вносяться до паспорта Громадянина  України:

 у вигляді книжечки ( зразка 1993 року ) –шляхом проставляння  в ньому шпампа реєстрації   місця проживання  особи  за формою  згідно з додатком 1, або штампа  зняття з реєстрації місця проживання  особи  за формою   згідно  з додатком  2;

у формі картки  (зразка 2015року) – шляхом внесення інформації  до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності  робочих станцій та підключення органу  реєстрації Державного  демографічного реєстру  ( далі – Реєстр).

У разі не підключення органу  реєстрації до Реєстру  особі  видається довідка про реєстрацію  або зняття з реєстрації  місця проживання, а внесення інформації до безконтактного

електронного носія здійснюється  територіальним підрозділом  ДМС  на підставі  такої довідки.

 

17.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до органу реєстрації ( у тому числі до центру надання  адміністративних послуг), повноваження якого поширюється  на відповідну адміністративну –територіальну одиницю.

 

18.

Примітка

У разі проживання особи  без реєстрації  місця проживання, до неї застосовуються  заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197  КупА ( санкція – попередження  або накладання штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Розгляд справ про адміністративні правопорушення  і накладання адміністративних стягнень   покладено  на виконавчі комітети  сільських, селищних , міських рад.

Від імені виконавчих  комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені статтями  197,198 цього Кодексу  ( при накладанні адміністративного  стягнення  у вигляді попередження  в центрі надання адміністративних  послуг), мають право адміністратори адміністративних послуг .


 

Технологічна картка послуги

Назва послуги: реєстрація місця проживання

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа  

Дія, рішення

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця проживання.

спеціаліст

з реєстрації

фізичних осіб

приймає

заяву, документи, що підтверджують про право на проживання в житлі

 

у день подання заявником необхідних документів

2.

Перевірка правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для реєстрації місця проживання.

 

спеціаліст з реєстрації фізичних осіб

перевіряє та вчиняє в заяві запис про проведення перевірки

 

у день подання заявником необхідних документів

3.

Здійснення  реєстрації заяви про реєстрацію місця перебування  в журналі обліку заяв про реєстрацію місця проживання/ перебування особи.


спеціаліст  з реєстрації фізичних осіб

реєструє

у день подання заявником необхідних документів

4.

Заповнює облікові документи, необхідні для реєстрації місця проживання.

спеціаліст з реєстрації

фізичних осіб

 

заповнює

у день подання заявником необхідних документів

5.

Уносить відомості про реєстрацію місця проживання до паспортного документа шляхом проставляння штампа.

 

спеціаліст з реєстрації

фізичних осіб

проставляє штамп місця реєстрації

у день подання заявником необхідних документів

6.

Повертає особі паспортний документ та інші документи, що подавалися для реєстрації місця проживання.

 

спеціаліст з

реєстрації  фізичних осіб

повертає документи

у день подання заявником необхідних документів

 

 

Comments