Повідомлення

опубліковано 21 лют. 2020 р., 04:06 Секретар сільради

 

На виконання статті 19 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтей 10, 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадскості, Рожівська сільська рада Броварського району Київської області оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території на земельну ділянку площею 11,4288 га (кадастровий номер 3221287001:01:012:0001) для здійснення реконструкції майнового комплексу ПАТ «ППР Броварський» для виробництва 4500 тон м’яса індички в рік у с.Рожівка Броварського району Київської області, що розроблений на підставі рішення сесії Рожівської сільської ради від 11 жовтня 2019 року № 757-44-УII.

Замовник: Рожівська сільська рада Броварського району Київської області
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», м. Київ.

Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області www.rozhivka-rada.gov.ua, Калинівської селищної ради Броварського району Київської області  http://kalynivka.in.ua/index.php та в приміщенні Рожівської сільської ради, за адресою: 07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 17.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 днів з дня її оприлюднення,  тобто з 21 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року. Відповідальна особа - Янів Ірина Василівна.


Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту детального плану території на земельну ділянку площею 11,4288 га (кадастровий номер 3221287001:01:012:0001)  для здійснення реконструкції майнового комплексу ПАТ «ППР Броварський» для виробництва 4500 тон м’яса індички в рік у с.Рожівка Броварського району Київської області

1.

Замовник

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області, юридична адреса: 07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17, контактний     е-mail: sekretar@rozhivka-rada.gov.ua 

2.

Вид та основні цілі детального плану території (далі – ДПТ), його зв’язок з іншими ДДП

Вид ДДП – містобудівна документація: детальний план території (далі – ДПТ) «Детального плану території на земельну ділянку площею 11,4288 га (кадастровий номер 3221287001:01:012:0001) для здійснення реконструкції майнового комплексу ПАТ «ППР Броварський» для виробництва 4500 тонн м’яса індички в рік в с. Рожівка Броварського району Київської області» розроблена згідно з чинними нормами, правилами, інструкціями та державними стандартами.

ДПТ розроблений на замовлення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області згідно з рішенням Рожівської сільської ради від 11 жовтня 2019 р. № 757-44-УII, відповідно до завдання на розробку містобудівної документації, погодженого начальником відділу містобудування та архітектури Броварської РДА.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватися капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування даної ділянки.

Основні цілі ДПТ:

- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації на земельну ділянку площею 11,4288 га ((кадастровий номер 3221287001:01:012:0001) для здійснення реконструкції майнового комплексу ПАТ «ППР Броварський» для виробництва 4500 тон м’яса індички в рік у с. Рожівка Броварського району Київської області підлягає оцінці впливу на довкілля.

В межах території проектування визначені види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (абз. 5, п. 2, част. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».)

4.

Ймовірні наслідки зокрема:

 

— для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Вплив на довкілля, у тому числі на здоров’я населення здійснюється від майданчика № 2 ПАТ «ППР Броварський»: - нормативна СЗЗ становить – 300 м, що вказана в генеральному планів с. Рожівка;

- проектна СЗЗ визначається на підставі висновку Держпродспоживслужби, відповідно до обґрунтування меж санітарно-захисної зони для ПАТ «ППР Броварський».

— для територій з природоохоронним статусом

Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території проектування та на прилеглих територіях відсутні.

 

— транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено

Відсутні, так як не має потреби у необхідності розглядати альтернативи.

6.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, іншу доступну інформацію.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Заходи з охорони довкілля включають:

-  забезпечення дотримання санітарно-захисних (на підставі висновку Держпродспоживслужби України) та охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарних та побутових розривів, що визначені ДПТ;

-  комплекс заходів з інженерної підготовки території, що включать загальні та спеціальні заходи;

-  захист атмосферного повітря;

-  захист підземних вод;

-  охорону ґрунтового покриву;

-  охорону навколишнього середовища від дії шуму та електромагнітного випромінювання;

8.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється у складі ДПТ відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру.

9.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються  до Рожівської сільської  ради Броварського району Київської області адреса: 07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка,  вул. Слави, 17, електронна пошта sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

Відповідальна особа – спеціаліст землевпорядник сільської ради  Янів Ірина Василівна.

Строк подання  зауважень та пропозицій – 15 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО, тобто до 06 березня 2020 року


Comments