Розпорядження №24 09.10.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:21 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:25 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від « 9 » жовтня 2017 року                                                                                      № 24

с.Рожівка

 

Про затвердження Інструкції про заходи пожежної безпеки

Рожівської сільської ради

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417:

1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки Рожівської сільської ради Броварського району Київської області (далі – Інструкція).

  2. Забезпечити вивчення  та  виконання Інструкції працівниками Рожівської сільської ради та відвідувачами.

           3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              С.Д.Величенко

 

 

 

Затверджено

Розпорядженням голови

Рожівської сільської ради

від 09.10.2017 № 24

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

про заходи пожежної безпеки Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області

 

1. Галузь застосування 

Ця  Інструкція поширюється на службові,  складські,  допоміж­ні  та   інші  приміщення і  встановлює  основні  вимо­ги  до забезпечення  пожежної  безпеки  в  них.

Інструкція  є  обов'язковою  для  вивчення  та  виконання  всіма  працівниками  та  відвідувачами.

 

2. Вимоги пожежної безпеки 

2.1. Вимоги пожежної безпека до утримання території

До всіх будівель і споруд забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, від­критими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм, їх не дозво­ляється захаращувати, використовувати для складування матеріа­лів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регуляр­но видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільни­ми, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів. На території на видних місцях встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охо­рони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежегасіння.

2.2. Вимога пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд, приміщень

Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень необхідно визначати категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.03.002-2007 та клас зон за Правилами улаштування електроуста­новок (ПУЕ) та Правилами будови електроустановок.

На вхідних дверях у приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення по­винні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів вироб­ництва і постійно утримуватись у чистоті.

Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей,але не менше 1-го м.                                                  

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, ні­чим не захаращуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у то­му числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах вихо­дів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовніш­ні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, гратів останні повинні розкриватися, розсуватися або зніма­тися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Будинок та приміщення забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних Пра­вил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодос­тупних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з при­міщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і бу­ла можливість прочитати маркувальні написи на корпусі.

Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддалено­го місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, але кількість вогнегасників повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконува­тися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники установи повинні вміти користуватися вогне­гасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного ра­зу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального
призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.        

У складських приміщеннях зберігання різних речовин та ма­теріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання лег­козаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовина­ми), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речо­винами органічного походження, не дозволяється.

У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями по­винна бути не менше 0,8 м.

Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

            Спецодяг   працюючих з   лаками,  фарбами   та іншими   ЛЗР і ГР повинен своєчасно підлягати пранню і ремонту, зберігатися в розвішеному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

Розводити багаття, розігрівати бітуми та смоли в бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами забороняється.

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу ке­рівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення по­жежної безпеки при справному газоелектрозварювальному облад­нанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.

2.4. Утримання інженерного обладнання

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропровод­ка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та екс­плуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуата­ції електроустановок (ПТЕ).

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрооб­ладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різ­ного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші ма­теріали).

Для загального відключення силових та освітлювальних ме­реж складських та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулюваль­ні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигу­нів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсо­вані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке за­микання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із заз­наченням на клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування само­робних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захис­ного виконання потрібно систематично перевіряти на герметич­ність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільню­вальних прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, хо­лодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах не­обхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (те­левізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електромонтер зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки прила­дами центрального водяного опалення.

2.5. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електро­живлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (нас­тільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побу­тові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закін­чення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключен­ня електроприладів, обладнання, освітлення.

 

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі 

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх по­мітив, повинен:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наяв­ність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу сільського голову с.Рожівка;

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цін­ностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння.

Сільський голова с.Рожівка, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен;

- перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиля­цію;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх ряту­вання (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх праців­ників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охо­рони, надати їм допомогу у  її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бу­ти забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Секретар Рожівської сільської ради                               З.Я.Конончук


Comments