Рішення №809 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:10 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 05:26 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про місцевий бюджет с.Рожівка Броварського району Київської області на 2020 рік

(10306517000)
(код бюджету)

       Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сесія Рожівської сільської ради Броварського району Київської області  вирішила:

1.Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3543462,00 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 3177062,00 гривні  та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 366400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3543462,00 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3177062,00 гривні та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 366400,00 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,0 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 0,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 0,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 3000,00 гривень, що становить 0,09 % відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1095900,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 72 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

 - Рентна плата за спеціальневикористаннялісовихресурсів;

 - Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

 - Податок на майно;

 - Земельний податок;

 - Орендна плата за землю;

 - Єдиний податок;

 - Адміністративні збори та платежі;

 - Державне мито.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільському бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- кошти від продажу земельнихділянокнесільськогосподарськогопризначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.

9.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 - оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

 - нарахування на заробітну плату (код 2120);

 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

 - забезпечення продуктами харчування (код 2230);

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

 -дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (код 2282);

 - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 - поточні трансферти населенню (код 2730) .

10.Надати повноваження сільському голові, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11.Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію  та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.Надати право сільському голові протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15.Доручити сільському голові  забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

16.Це рішення набуває чинності з 01.01.2020 р.

17.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


          Сільський голова                                            С.Д.Величенко 

                с.Рожівка

          19 грудня 2019 року

          №809-47-УІІ

 
Comments