47-7

Рішення №808 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:10 Секретар сільради   [ оновлено 3 січ. 2020 р., 02:29 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2020 рік

  

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2020 рік, з метою вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення с.Рожівка, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2020 рік   (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                     С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                  с.Рожівка

         19 грудня 2019 року         

          №808 - 47 - УІІ      

Рішення №809 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:10 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 05:26 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про місцевий бюджет с.Рожівка Броварського району Київської області на 2020 рік

(10306517000)
(код бюджету)

       Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сесія Рожівської сільської ради Броварського району Київської області  вирішила:

1.Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3543462,00 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 3177062,00 гривні  та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 366400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3543462,00 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3177062,00 гривні та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 366400,00 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,0 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 0,0 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 0,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 0,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 3000,00 гривень, що становить 0,09 % відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1095900,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 72 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

 - Рентна плата за спеціальневикористаннялісовихресурсів;

 - Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

 - Податок на майно;

 - Земельний податок;

 - Орендна плата за землю;

 - Єдиний податок;

 - Адміністративні збори та платежі;

 - Державне мито.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільському бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- кошти від продажу земельнихділянокнесільськогосподарськогопризначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.

9.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 - оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

 - нарахування на заробітну плату (код 2120);

 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

 - забезпечення продуктами харчування (код 2230);

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

 -дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (код 2282);

 - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 - поточні трансферти населенню (код 2730) .

10.Надати повноваження сільському голові, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11.Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію  та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.Надати право сільському голові протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15.Доручити сільському голові  забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

16.Це рішення набуває чинності з 01.01.2020 р.

17.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


          Сільський голова                                            С.Д.Величенко 

                с.Рожівка

          19 грудня 2019 року

          №809-47-УІІ

 

Рішення №810 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:09 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 04:11 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Прогнозу місцевого бюджету

с.Рожівка Броварського району Київської області на 2021-2022 роки

  

З метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту місцевого бюджету села Рожівка на 2020 рік, розглянувши Прогноз місцевого бюджету села Рожівка на 2021-2022 роки, враховуючи рекомендації виконавчого комітету Рожівської сільської ради, керуючись пунктом 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Прогноз місцевого бюджету села Рожівка Броварського району Київської області  на 2021-2022 роки (додається).

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                   Сільський голова                                      С.Д.Величенко  

                               с.Рожівка 

                   19 грудня 2019 року         

                    № 810 - 47  - УІІ

 

Рішення №811 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:09 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 04:57 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 35 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 599 від 21.12.2018р. «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»

 

     Керуючись статтями 23, 71, 101   Бюджетного кодексу України,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А:

     1.Внести наступні зміни до рішення  35 сесії Рожівської сільської ради  VIIcкликання від 21 грудня 2018 року № 599 «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»:

    1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на  «5458132,00», « 3041528,00», «2416604,00».

    1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри « 3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на «6282132,00»,  «3301228,00», «2980904,00».

      1.3.У абзаці п’ятому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

      1.4.У абзаці шостому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

      1.5.У пункті 5  цифру  «1191700,00» замінити на «1668500,00».

      1.6.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

      по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 378000,00 грн.:

            сільська рада  - 326000,00 грн.,

            дошкільна освіта – 52000,00 грн.

       1.7.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

       по спеціальному фонду місцевого бюджету (бюджет розвитку) в сумі 176000,00 грн.:

           дошкільна освіта – 164000,00 грн.;

          внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 12000,00 грн.

       1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

  по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів, а саме (відновна вартість зелених насаджень)) в сумі 30000,00 грн.(на придбання  насаджень для озеленення території загального користування в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 30000,00 грн.

      1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

  по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів) в сумі 240000,00 грн.(на проведення природоохоронних заходів в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 240000,00 грн.

      2.Внести зміни  у додатки  1 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


                Сільський голова                                                С.Д.Величенко

                     с.Рожівка

                19 грудня 2019 року

                № 811 - 47 – УІІ 

Рішення №812 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:08 Секретар сільради   [ оновлено 22 квіт. 2020 р., 02:07 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження  місцевої Програми „Турбота” Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області на  2020 рік

 

     Заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради про місцеву Програму „Турбота” на 2020 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити місцеву  Програму „Турбота” на 2020 рік  (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

         Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                 с.Рожівка

          19 грудня 2019 року          

          №812 - 47 - УІІ 

Рішення №813 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:07 Секретар сільради   [ оновлено 8 січ. 2020 р., 02:10 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ


 Про затвердження   місцевої Програми   організації

літнього відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка в 2020 році

 

         З метою організації відпочинку та зайнятості дітей влітку 2020 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, на виконання розпорядження Президента України «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», враховуючи пропозиції постійної  комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

  1.Затвердити місцеву Програму  організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей села  Рожівка в  2020 році (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

        Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

         19 грудня 2019 року         

         №813 - 47  - УІІ

Рішення №814 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:07 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 05:03 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми благоустрою території села Рожівка

 Броварського району Київської області на 2020 рік

  

З метою поліпшення благоустрою та санітарного стану території села Рожівка Броварського району Київської області, на виконання законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2020 рік (додається).

2.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради забезпечити організацію виконання Програми та інформування сільської ради про хід її виконання.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

  

Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                  Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук

                          с.Рожівка

                  19 грудня 2019 року             

                  № 814 - 47 - УІІ

Рішення №815 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:07 Секретар сільради   [ оновлено 8 січ. 2020 р., 01:52 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження   Програми  розвитку комунального дошкільного

закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району

Київської області на 2020 рік

 

  З метою забезпечення умов для надання якісної дошкільної освіти, належної організації навчально-виховного процесу в КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради,  на виконання наказів Міністерства освіти і науки України «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785», «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради


                                                                В И Р І Ш И Л А:

  1.Затвердити  Програму розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на  2020 рік (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту .

 

        Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                с.Рожівка

          19 грудня  2019 року         

          № 815 - 47 - УІІ 

Рішення №816 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:06 Секретар сільради   [ оновлено 24 січ. 2020 р., 04:18 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення доповнень до Програми розроблення документації із

землеустрою с.Рожівка на 2017-2020 роки

 

      З метою фінансування заходів із землеустрою у с.Рожівка Броварського району Київської області у 2020 році, відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97ВР, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Доповнити Програму розроблення документації із землеустрою с.Рожівка на 2017-2020 роки, яка була затверджена рішенням сесії Рожівської сільської ради № 207-14-УІІ від 23.12.2016 р., розділом 8 «Фінансово – планові показники програми на 2020 рік».

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

              Сільський голова                                             С.Д.Величенко 

              Секретар сільської ради                                   З.Я.Конончук  

                   с.Рожівка

              19 грудня 2019 року    

              №816 - 47  - УІІ 

Рішення №817 - 47-УІІ

опубліковано 19 груд. 2019 р., 23:06 Секретар сільради   [ оновлено 8 січ. 2020 р., 02:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату

 Рожівської сільської  ради та витрат на його  утримання на 2020 рік


       Відповідно до пункту 5 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №353 від 26.05.2017.) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014. №664 «Про визнання такими, що втратили чинність, деякі  постанови Кабінету Міністрів України»,  з метою подальшого упорядкування умов оплати праці працівників сільської ради,  сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:     

      1.Затвердити штатний розпис виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрати на його утримання  на 2020 рік згідно з додатками  №1, 2.

      2.Встановити на 2020 рік щомісячне преміювання сільському голові  в розмірі 100 відсотків посадового окладу.   

     3.Встановити сільському голові на 2020 рік надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

     4.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань сільському голові та працівникам сільської ради  здійснювати згідно чинного законодавства в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати кожна в  межах затвердженого фонду оплати праці. 

  

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко

                 с.Рожівка

        19 грудня 2019  року

         №817 - 47 - УІІ

1-10 of 38