Рішення Про інвентаризацію земель в межах населеного пункту села Рожівка Броварського району, Київської області.

П Р О Е К Т

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про інвентаризацію земель в межах населеного пункту села Рожівка

Броварського району, Київської області. 

Заслухавши інформацію сільського голови Величенко Софії Дмитрівни про виготовлення технічної документації по інвентаризації земель в межах населеного пункту села Рожівка Броварського району Київської області,  керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про державні цільові програми», «Про землеустрій» «Про охорону земель», «Про державний бюджет України на 2011 рік», «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України(щодо використання коштів)», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Програму щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2011р.  

       2.Замовити землевпорядній організації, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, виготовити технічну документацію по інвентаризації земель в межах населеного пункту села Рожівка Броварського району Київської області.

       3.Технічну документацію по інвентаризації земель в межах населеного пункту села Рожівка подати на розгляд та затвердження сесії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

      

        Сільський  голова                                                                 С.Д. Величенко

        Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                                с. Рожівка

                      29 липня  2011 року

                       № _____  УІІІ - УІ                       ПРОГРАМА

щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2011 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування  втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2011 рік  (надалі – Програма).

2. Програма розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо використання коштів)», постанови Кабінету Міністрів України «Порядок розроблення та виконання державних цільових програм» та інших нормативно-правових актів в галузі регулювання земельних відносин.

3. Мета Програми: Сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, їх охорону і раціональне використання, захист ґрунтів від виснаження, деградації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості; екологічно безпечні умови проживання населення і ведення господарської діяльності; збереження ландшафтного і біологічного різноманіття; стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності земель лісового фонду, інвентаризації земель, проведенні нормативної грошової оцінки земель  запасу та земель резервного фонду, підвищення інвестиційної привабливості землекористування, а також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих проблем.

            4. Програма виконується протягом 2011 року в один етап.

            5.Фінансування Програми: Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, що надходять на спеціальні рахунки рад від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Загальна потреба коштів на здійснення заходів Програми становить 200 тис. грн.

6.Очікувані результати виконання Програми: Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу досягнути:

 в економічній сфері – збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів та підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу земель;

 в екологічній сфері – забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини і збереження та збагачення довкілля;

в соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного життєвого середовища.

7. Виконавці Програми: Відповідальним виконавцем Програми є Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Для реалізації Програми об’єднуються зусилля районних структур, насамперед районної державної адміністрації, управління Держкомзему у Броварському районі Київської області, фінансового управління та інших структур органів державної влади і місцевого самоврядування.

9. Організація виконання та координація діяльності з реалізації заходів Програми здійснюється управлінням агропромислового розвитку у Броварському районі Київській області при участі постійної комісії Рожівської сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

10. Контроль за виконанням Програми здійснюється Рожівською сільською радою.

ВСТУП

Програма щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування  втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2011 рік розроблена Державним підприємством «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на виконання клопотання Київської обласної державної адміністрації та Доручення Президента України від 22.12.2010 року за вих.№1-1/3069.

Основною парадигмою Програми є спрямованість її заходів на вирішення нагальних проблем самодостатнього соціально-економічного й екологічного розвитку Київської області. Передусім це стосується підвищення ролі земельних відносин у формуванні та побудові соціально орієнтованого землекористування на засадах ринкової економіки.

Програмою визначено перелік заходів щодо: підвищення ефективності державного управління та контролю за раціональним використанням і охороною земель, забезпечення проведення інвентаризації земель, додержання законодавства при наданні, вилученні та купівлі-продажу земельних ділянок, захисту прав власності на землю, забезпечення особливого режиму використання особливо цінних земель, підвищення інвестиційної привабливості земель, підвищення ефективності державного регулювання ціноутворення у сфері земельних відносин, забезпечення здійснення громадського контролю за прийняттям рішень щодо регулювання земельних відносин, а також за здійсненням заходів з раціонального використання та охорони земель.

Розділ I

Выноска 2: 611ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

            1.1. Земельні ресурси території Рожівської сільської ради

    Територія Рожівської сільської ради знаходиться у західній частині Броварського району Київської області, на північ на відстані 13.2 км від районного центру м. Бровари в приміській зоні міста Києва.

    В межах Рожівської сільської ради знаходиться один населений пункт. Село Рожівка є адміністративно-територіальним центром Рожівської сільської ради. Загальна чисельність населення, що проживає в межах населених пунктів (станом на 2011 рік) складає 611 чоловік.

Загальна площа земель у межах Рожівської сільської ради становить 2127,0 га. Тут нараховується 6 категорій земель:

землі сільськогосподарського призначення – 1519,19 га;

землі житлової та громадської забудови – 148,18 га;

землі лісогосподарського призначення – 352,64 га;

землі водного фонду – 41,70 га;

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 51,49 га;

землі рекреаційного призначення – 13,80 га.

            Основними землекористувачами є:

громадяни – 1327,48 га;

сільськогосподарські підприємства – 117,94 га;

лісогосподарські підприємства – 244,50 га;

водогосподарські підприємства – 1,00 га;

промислові та інші підприємства – 2,86 га;

підприємства та організації транспорту – 27,80 га;

інші заклади, установи та організації – 51,98 га;

землі запасу, землі загального користування та землі не надані у власність, або користування – 353,44 га.

            Використання земель Рожівської сільської ради не відповідає вимогам раціонального природокористування. Земельні ресурси характеризуються надзвичайно високим рівнем освоєння. Крім того, має місце недостатнє економічне та екологічне обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням.

            Найбільшою є питома вага земель сільськогосподарського призначення – 1519,19 га (71,4%). Надмірна сільськогосподарська освоєність і розораність території є одним з головних чинників, які дестабілізують екологічну ситуацію в сільській раді. Основними землекористувачами є громадяни та сільськогосподарське товариство – ВАТ ППР "Броварський", яким надана земля у власність та користування.  Незначне сільськогосподарське землекористування мають АТ "Птахофабрика "Київська", КСП "Пухівське", фермерські господарства та інші організації і підприємства.

На території Рожівської сільської ради розповсюджені сільськогосподарські угіддя з різним якісним складом, що передбачає відповідне їх використання та охорону.

Сільськогосподарські угіддя повинні використовуватись згідно проектів землеустрою для вирощування районованих сільськогосподарських культур. Однак за останні роки (7-10 років) значна частина угідь за основним цільовим призначенням не використовується. Внаслідок чого рілля не розорюється, заросла бур’янистими (пирійно-злаковими) асоціаціями.

Аналіз динаміки розвитку землекористувань сільськогосподарських підприємств за період з 1994 по 2011 роки показав, що в цілому вона має негативну тенденцію. Перш за все це проявляється у зменшенні площі земель сільськогосподарського призначення. Так в 1994 році на даній території існував племптахорадгосп «Броварський». В процесі роздержавлення радгоспу, у межах Рожівської сільської ради створено ВАТ «ППР Броварський», що засноване на колективній власності на землю. Надалі членам ВАТ «ППР Броварський» були виділені із земель колективної власності земельні частки (паї) в натурі., їх землекористування сформувалося на орендних відносинах із власниками земельних часток (паїв). Також в оренду власники земельних часток (паїв) передали свої землі фермерським господарствам, яких на території сільської ради налічується - 3, частково де - яким земельним ділянкам змінили цільове використання із сільськогосподарського на промислове.

Землі сільськогосподарського призначення розділені на дрібні землекористування, на яких важко застосувати передові технології щодо вирощування сільськогосподарських культур, а також здійснювати заходи з охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.

Ліси та інші лісовкриті площі займають 410,46 га (19,3 %).

В межах населеного пункту для будівництва і обслуговування жилих будівель і споруд виділено 113,30 га земель.

Забудовані землі представлені житловою, громадською та промисловою забудовою, а також дорожньою та вуличною мережею і займають площу 130,60 га (6,1 %). Площа населеного пункту за даними Генерального плану території с.Рожівка Рожівської сільської ради, розробленого УкрНДІПроцивільсільбуд та Проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населених пунктів Рожівка в межах Рожівської  сільської ради Броварського району становить 965,60 га.

Землі несільськогосподарського призначення (ліси та інші лісовкриті площі, забудовані землі, відкриті землі без рослинного покриву та води) в населених пунктах займають 339,61 га (16 %). Забудовані землі під шляхами, вулицями та майданами, а також під громадськими дворами становлять 59,17 га.

За функціональним призначенням території населених пунктів поділяються на сельбищну та громадську. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є забудова малоповерхова, садибного типу. Село Рожівка електрифіковане і газифіковане.

Таким чином структура земель Рожівської сільської ради не відповідає сучасним науковим підходам щодо раціонального використання та охорони земель і потребує здійснення еколого-економічної оптимізації.

            1.2. Проблеми охорони земель

За останні роки призупинено здійснення заходів щодо охорони земель, картографування земельних угідь, ґрунтових обстежень, визначення територій техногенного забруднення земель. Новостворені сільськогосподарські підприємства не забезпечені належними планово-картографічними матеріалами та інформацією про якісну характеристику земельних угідь та стан ґрунтів.

Висока розораність земель Рожівської сільської ради призвела до порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на екосферу. Як наслідок цього відбувається інтенсивний розвиток деградаційних процесів в агроландшафтах. Унаслідок суттєвого скорочення з 1991 по 2010 рік бюджетного фінансування землеохоронних і меліоративних заходів ґрунти сільської ради зазнали значних негативних змін.

Землі несільськогосподарського призначення використовуються за цільовим призначенням, проте охорона деяких ділянок цих земель практично не здійснюється. Перш за все це стосується земель запасу і, зокрема, лісових насаджень, водних об'єктів та боліт, які потребують розчистки, благоустрою берегів, очищення від побутового сміття. Відсутність спеціально обладнаних звалищ для побутового сміття призводить до захаращення лісових насаджень та чагарників, земель загального користування, місць відпочинку. В частині охорони земель в межах населених пунктів є проблеми щодо санітарного стану земель та їх благоустрою.

            Джерелом суттєвого погіршення екологічного стану земель є відходи виробництва та споживання і автомобільний транспорт. Крім того, багато лісів, лісосмуг вздовж шляхів, будівельних майданчиків перетворено на несанкціоновані сміттєзвалища. Тому суттєвого значення набуває попередження утворення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.

            Таким чином, земельні ресурси характеризуються економічно і екологічно необґрунтованим залученням до господарського використання земельно-ресурсного потенціалу, наявністю значних площ деградованих, порушених та радіоактивно забруднених земель, значних площ земель під несанкціонованими сміттєзвалищами та ін., що передбачає здійснення попереджувальних превентивних заходів.

            Проблеми, що мають місце у сфері використання та охорони земель, потребують невідкладного розв’язання.

Розділ II

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, їх охорону і раціональне використання, захист ґрунтів від виснаження, деградації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості; екологічно безпечні умови проживання населення і ведення господарської діяльності; збереження ландшафтного і біологічного різноманіття; стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності земель лісового фонду, а також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих проблем.

Основними стратегічними цілями Програми є забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, захист ґрунтів від деградації та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни.

Основними завданнями Програми є:

- проведення аналізу стану використання та охорони земель з урахуванням використання ресурсів біосфери, які забезпечують її відтворення, функціональну рівновагу та еволюцію як бази соціально-економічного розвитку суспільства;

- проведення порівняльного аналізу намірів та потреб використання земель, визначених у регіональних та місцевих програмах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей економіки, з визначенням можливих шляхів та оптимального варіанту розв’язання проблемних питань;

- проведення інвентаризації земель та виявлення резервів земельних ресурсів, придатних для використання за цільовим призначенням у різних галузях економіки;

- перерозподіл земель області між галузями економіки, виходячи з придатності земель для використання за цільовим призначенням;

- призупинення процесів деградації земель і падіння родючості ґрунтів;

- формування місцевих банків даних про якісний стан ґрунтів і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи щодо відвернення негативних процесів та ліквідації їх наслідків, планування ґрунтозахисних та інших заходів;

- проведення нормативної грошової оцінки земель різного цільового призначення (в межах і за межами населених пунктів).

Реалізація Програми як системи взаємопов’язаних організаційних, правових, науково-технічних, нормативно-методичних та фінансових заходів має створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами на засадах сталого розвитку землекористування.

Розділ III

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на найближчий період для подолання кризового стану у сфері використання та охорони земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, необхідно вжити превентивні заходи. Ця проблема потребує комплексного розв’язання, що можливо лише на основі програмно-цільового методу, який забезпечує впровадження передових технологій, а також системного підходу до еколого-економічного обґрунтування та механізму реалізації, узгодження обсягів наявних земельних ресурсів з їх потребою для розвитку економіки.

Наміри та потреби використання земель визначено у регіональних програмах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей економіки, де передбачено необхідність значного зменшення площі ріллі та виробничих територій (особливо під відкритими розробками, кар’єрами, відповідними спорудами промисловості, транспорту і зв’язку) з передачею вивільнених земель для інших видів використання та збільшення площі земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, а також житлової та громадської забудови з підвищенням ефективності використання земель у межах населених пунктів.

З урахуванням критичного стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення і неможливості у найближчому майбутньому самовідтворення їх властивостей, результатів моніторингу ґрунтів, передбачено здійснення заходів з підвищення рівня родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення, елементів біологізації землеробства, ресурсо - та енергозберігаючих технологій відтворення родючості ґрунтів і ведення землеробства.

Дуже важливою є оптимізація пропорції між виробничою і природоохоронною сферами на основі регіонального міжгалузевого балансу з природоохоронним блоком, який характеризує вплив галузей промисловості на різні компоненти природи.

Пріоритетним у здійсненні земельної політики буде розробка необхідної землевпорядної та містобудівної документації, проведення інвентаризації земель, топографо-геодезичних робіт, оцінки земель, розробка робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення та інших небезпечних геологічних процесів.

Розділ IV

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

            1. Інвентаризація земель в межах населеного пункту

Інвентаризація земель населених пунктів проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Основний обсяг непроінвентаризованих земель припадає на землі запасу та землі резервного фонду.

Програмою передбачено провести інвентаризацію земель населеного пункту загальною площею 965,6 га.

2. Розмежування земель державної та комунальної власності

            Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Програмою передбачено провести розмежування земель державної та комунальної власності в межах населеного пункту загальною площею 965,6 га.

Розділ V

 МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на управління агропромислового розвитку у Броварському районі Київської області, яке є Замовником.  Замовник здійснює загальне керівництво за виконанням заходів, передбачених Програмою. Відповідальним виконавцем Програми є Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститути землеустрою», який може залучати до виконання заходів Програми підприємства, установи та організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних та землеоцінних робот.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Координація та контроль за ходом виконання Програми  здійснюється управлінням агропромислового розвитку у Броварському районі Київській області при участі постійної комісії Рожівської сільської ради з землекористування та земельних відносин.

Розділ VI

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва і які концентруються на спеціальних рахунках обласної, районних, сільських, селищних, міських рад.

Загальна вартість усього комплексу робіт у цінах 2011 року становить 200 тис. грн. Назва заходів передбачених Програмою та обсяги їх фінансування наведено в додатку.

Розділ VII

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Внаслідок реалізації заходів Програми підвищиться ефективність регулювання земельних відносин в сільській раді, буде досягнуто сталого розвитку землекористування, поліпшиться використання та охорона земель.

 Це дозволить:

здійснити ефективне використання земель запасу і земель резервного фонду та на основі їх нормативної оцінки збільшити надходження коштів до місцевого бюджету;

            підвищити ефективність використання земельно-ресурсного потенціалу;

            забезпечити охорону земель як основного національного багатства Українського народу;

        забезпечити інвестиційно-привабливе середовище щодо залучення коштів у реальний сектор економіки, зокрема у сільське господарство;

            дотримання пріоритету вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;

       досягнути техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини відповідно до екологічно допустимих рівнів використання земель;

            зберегти існуючі та створити нові робочі місця;

           реально залучити громадськість до участі в прийнятті рішень у сфері земельних відносин як при розпорядженні землями, так і при формуванні законодавчого поля земельних відносин


 Опубліковано: 9 лип. 2011

Comments