ПОЛОЖЕННЯ 

про доступ до публічної інформації у Рожівській сільській раді 


      Це Положення визначає організацію роботи посадової особи по забезпеченню права громадян доступу до публічної інформації у Рожівській сільській раді, створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Воно також визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом а також організацію доступу до інформації про особу. 

1. Публічна інформація сільської ради 


 1. До публічної інформації сільської ради відноситься інформація що створена в процесі виконання владних повноважень сільською радою, її виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та комісій виконавчого комітету, сільського голови та посадових осіб, а саме:
  1. Рішення сесій сільської ради
  2. Рішення постійних депутатських комісії сільської ради
  3. Розпорядження сільського голови
  4. Режим роботи та посадові обов’язки працівників сільської ради.
 2. До публічної інформації сільської ради відноситься інформація що створена іншими суб’єктами владних повноважень і знаходиться у володінні сільської ради, а саме:
  1. Рішення Броварської районної ради.
  2. Розпорядження Броварської районної державної адміністрації.

 

2. Доступ до засідань колегіальних органів сільської ради 

 1. До засідань колегіальних органів Рожівської сільської ради відносяться:
  1. Сесійні засідання депутатів сільської ради;
  2. Засідання постійних депутатських комісій;
 2. Повідомлення про проведення засідання колегіального органу сільської ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них, оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет та на інформаційних стендах не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення.
 3. В повідомлені в обов’язковому порядку дається інформація про місце проведення засідання та його початок.
 4. Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох годин до його початку.
 5. Всі повідомлення, які надійшли від громадян до колегіального органу про намір прийняти участь в його засіданні, реєструються із зазначенням дати та часу надходження.
 6. Керівник колегіального органу розглядає повідомлення, що надійшли, і у відповідності до кількості місць у приміщенні, де буде проходити засідання, приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу, про що надсилає їм повідомлення не пізніше дванадцяти годин до початку засідання.
 7. Громадяни, питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального органу, мають переважне право бути на такому засіданні.


3. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації 

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та шляхом надання інформації за запитами на інформацію. 

 1. На офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет та/або на інформаційних стендах, публічна інформація визначена пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 частини 1 цього Положення, оприлюднюється наступного дня після набрання чинності цих документів.
 2. Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 3. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:
  1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання , напрямки діяльності та фінансові ресурси сільської ради;
  2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню;
  3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у сільській раді.
  4. Порядок складання та подання запиту на інформацію;
  5. Інформацію про систему обліку, види інформації, яка зберігається у сільській раді;
  6. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів;
  7. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;
  8. Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку сільської ради та її посадових осіб;
  9. Графік прийому громадян;
  10. Місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти сільської ради;
  11. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
  12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 4. Інформація передбачена частиною 3.3. цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.
 5. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.


4. Службова інформація  

 1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом.
 2. До службової інформації сільської ради належать: документи які містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти, протоколи нарад при сільському голові, його доручення, а також документи які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.
 3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової присвоюється гриф «для службового користування».

 

5. Порядок доступу до інформації про особу  

 1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
 3. В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ в якому знаходиться конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації. Якщо така згода від фізичної особи надходить, запитувачу надається відповідна інформація.

 

6. Порядок реєстрації документів сільської ради  

 1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в сільській раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.
 2. Система обліку документів ведеться в обсягах, передбачених статтею 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Реєстрацію документів в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради.

 

7. Порядок оформлення запитів на інформацію  

 1. Запитувач має право звернутися до сільської ради протягом робочого часу в будь-який робочий день із запитом, незалежно від того, стосується ця інформація його      особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою сільської ради з питань запитів на інформацію. Ця форма також розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет.
 4. Запит на інформацію має містити : прізвище, ім’я, по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату.
 5. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

 

8. Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них  

 1. Після отримання та реєстрації запиту, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію проводить аналіз документів що містять відповідну інформацію і готує пропозицію керівнику по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується перелік документів, які необхідно надати для запиту, їх обсяг, та час для підготовки відповіді.
 2. Сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 4. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається рішенням сільської ради на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України
 5. Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
  1. Сільська рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (якщо такі встановлені);
  4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 7.4. цього Положення.
 6. У разі, якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але відомо хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.
 8. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
 9. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 10. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк; строк, у який буде задоволено запит; підпис.


Секретар сільської ради                                                               З.Я.Конончук